DIKEs Grønlandsskrifter nr. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenland Medical Bibliography

1970-1995

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Christensen

Peter Bjerregaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Danish Institute for Clinical Epidemiology


Svanemøllevej 25

DK-2100  Copenhagen Ø

 

 

 

Greenland Medical Bibliography 1970-1995

 

Ulla Christensen, Peter Bjerregaard

 

Copyright © DIKE, København 1997

 

 

 

 

 

 

The bibliography can be obtained at DICE:

 

The Danish Institute for Clinical Epidemiology

Svanemøllevej 25, DK-2100  Copenhagen Ø

Telephone: +45 3120 7777 - Telefax: +45 3120 8010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryk: Gentofte Tryk

 

Cover: Frank Senderovitz

 


ISBN: 87‑89662-96-2

 

ISSN: 1396-3414


 

 

 

Foreword

 

 

In 1989, the Danish/Greenlandic Society for Circumpolar Health proposed a number of initiatives in order to support health research in Greenland. One of these was the preparation of a bibliography on health research in Greenland. After several years of work it is finally here and I hope that it will be useful for the research community.

 

A printed bibliography is necessarily somewhat out of date already when published. In the field of circumpolar health research, however, there are so many books and reports and so much “grey” literature that it is necessary to compile bibliographies in the traditional way; a search in the various on-line databases only results in a fraction of the published material. The present bibliography covers the period from 1970 to 1995 with some references from the 1960s. It thus supplements earlier medical bibliographies on Greenland.

 

The work was carried out in the Section for Research in Greenland, Danish Institute for Clinical Epidemiology. Thanks are due to librarian Helen Grundtvig Kristensen who compiled the basic material from numerous printed and electronic bibliographies, and to professor Bent Harvald who read the manuscript and drew our attention to several additional references. Furthermore to stud. mag. Tekla  Canger,  secretary Tina Henriksen  and secretary Susanne Brenaa who prepared the manuscript and translated the text. Financial support was received from the tips/lottomidler of the Danish Ministry of Education and from The Commission for Scientific Research in Greenland.

 

 

Peter Bjerregaard

President

Danish/Greenlandic Society for Circumpolar Health


 

 

Forord

 

 

Grønlandsmedicinsk Selskabs bestyrelse foreslog i 1989 en række initiativer til støtte for sundhedsforskningen i Grønland. Et af disse var udarbejdelsen af en bibliografi omhandlende sundhedsforskning i Grønland. Efter flere års arbejde er den endelig færdig, og jeg håber, at den vil være brugbar i forskningsmiljøet.

 

En trykt bibliografi er forældet allerede ved udgivelsen. Inden for arktisk sundhedsforskning er bøger, rapporter og “grå litteratur” dog så almindeligt forekommende, at det er nødvendigt at udarbejde en traditionel bibliografi; en søgen i elektroniske databaser resulterer kun i en brøkdel af det udgivne materiale. Den forhåndenværende bibliografi dækker perioden 1970 til 1995 med enkelte referencer fra 1960erne. Den er således et supplement til tidligere grønlandsmedicinske bibliografier.

 

Bibliografien er udarbejdet i Afdeling for Grønlandsforskning, Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi. En særlig tak skal rettes til bibliotekar Helen Grundtvig Kristensen, som har samlet det grundlæggende materiale ud fra talrige trykte og elektroniske bibliografier, og professor Bent Harvald, som har gennemlæst manuskriptet og henledt vores opmærksomhed på en del manglende referencer. Stud. mag. Tekla Canger, assistent Tina Henriksen og overassistent Susanne Brenaa har skrevet manuskriptet og oversat teksten. Der er modtaget økonomisk støtte fra Undervisningsministeriets tips/lottomidler og fra Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland.

 

 

Peter Bjerregaard

Formand

Grønlandsmedicinsk Selskab


 

 

Contents

 

 

Foreword..........................................................................................         3

 

Forord...............................................................................................         4

 

Introduction in English..................................................................       11

The content of the bibliography.................................................       11

Localizing literature..................................................................       12

The structure of the bibliography...............................................       13

Monographs and other sources..................................................       14

 

Introduktion på dansk....................................................................       19

Bibliografiens indhold................................................................       19

Lokalisering af litteratur............................................................       20

Bibliografiens opbygning...........................................................       20

Monografier og andre kilder......................................................       21

 

Bibliography

 

  1.     General/Generelt..................................................................       25                      

          1.0     Health Information, Not Otherwise Classified/

                   Sundhedsoplysninger.......................................................       25

          1.1     Paleopathological Studies/Palæopatologiske

                   undersøgelser.................................................................       30

          1.2     Traditional Healing/Traditionel medicin.............................       34

          1.3     Historical Writing/Historiske beretninger...........................       34

          1.4     Biographies and Personal Narratives/Biografier

                   og personberetninger.......................................................       37

          1.5     Bibliographies with Health-related Materials/

                   Bibliografier om sundhedsforhold.....................................       38

          1.6     Health Research and Research Methods/Sundheds-

                   forskning og forskningsmetoder........................................       39

 

  2.     The Environment and Health/Miljø og sundhed.................       45

          2.0     The Environment and Health, General/Miljø og

                   sundhed i almindelighed...................................................       45


          2.1     Community Water, Sanitation, and Housing/

                   Offentlig vandforsyning, renovation og boliger...................       45                      

          2.2     Radiobiology and Radioactive Substances/Stråle-

                   biologi og radioaktive stoffer............................................       47

          2.3     Chemical Hazards of the Environment/Kemiske

                   farer i miljøet..................................................................       49

          2.4     Health Effects of Geography, Weather, Climate,

                   and Seasons/Geografi, vejr, klima og årstiders på-

                   virkning af helbredet........................................................       56

          2.5     Cultural and Socio-economic Determinants of

                   Health/Kulturelle og socio-økonomiske faktorer af

                   betydning for sundheden..................................................       57

 

  3.     Studies on the Healthy Individual/Undersøgelser om

          raske personer.....................................................................       63

          3.0     Normal Physiology and Metabolism/Normal fysio-

                   logi og stofskifte..............................................................       63

          3.1     Blood Lipid Studies/Undersøgelser om blodlipider.... 64

          3.2     Cold Adaptation and Acclimatization/Kuldetilpas-

                   ning og akklimatisering....................................................       68

          3.3     Cardio-respiratory Physiology and Fitness/Hjerte-

                   lunge fysiologi og kondition..............................................       69

          3.4     Diet and Nutrition/Kost og ernæring.................................       69

          3.5     Growth, Stature, Anthropometry, and Anatomic

                   Variation/Fysisk udvikling og anatomisk variation..............       72

          3.6     Genetics/Genetik.............................................................       77

          3.7     Behaviour and Psychology/Adfærd og psyke....................       84

 

  4.     Health Surveys and Vital Statistics/Helbreds- sygelig-

          hedsundersøgelser og vitalstatistik.....................................       89

          4.0     General Health Surveys and General Epidemio-

                   logy/Almene helbreds- sygelighedsundersøgelser

                   og almen epidemiologi.....................................................       89

          4.1     Vital and Mortality Statistics/Vital- og dødelig-

                   hedsstatistik....................................................................       93

          4.2     Demography and Population/Demografi og

                   befolkning.......................................................................       98


  5.     Health and Social Services/Sundheds- og socialvæsenet   101

          5.0     Health Services in general/Sundhedsvæsenet i

                   almindelighed................................................................     101

          5.1     Preventive Programs and Health Promotion/Fore-

                   byggelse og sundhedsfremme.........................................     108

          5.2     Curative Programs/Undersøgelse  og behandling.............     110

          5.3     Health Services Statistics/Statistik vedrørende

                   sundhedsvæsenet..........................................................     111

          5.4     Drug Consumption/Lægemiddelforbrug...........................     111

          5.5     Handicapped Persons/Handicappede..............................     112

          5.6     Health Manpower/Sundhedsfagligt personale..................     113

 

  6.     Specific Infectious and Parasitic Diseases/Specifikke

          infektiøse og parasitære sygdomme..................................     119

          6.0     Infectious and Parasitic Diseases, General/In-

                   fektiøse og parasitære sygdomme, generelt.....................     119

          6.1     Sexually Transmitted Diseases/Seksuelt overførte

                   sygdomme....................................................................     120

          6.2     Tuberculosis/Tuberkulose..............................................     129

          6.3     Miscellaneous Bacterial Infections/Diverse

                   bakterielle infektioner....................................................     134

          6.4     Viral Hepatitis/Virusbetinget leverbetændelse..................     134

          6.5     Miscellaneous Viral Infections/Diverse virus-

                   infektioner....................................................................     137

          6.6     Parasitic Infections/Parasitære infektioner......................     139

 

  7.     Neoplasms/Svulster............................................................     141

          7.0     Neoplasms, General/Svulster, alment..............................     141

          7.1     Specific Cancers/Specifikke kræfttyper..........................     143

 

  8.     Endocrine, Nutritional, and Metabolic Diseases/En-

          dokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stof-

          skiftesygdomme..................................................................     153

          8.0     Diabetes Mellitus/Sukkersyge........................................     153

          8.1     Other Endocrine and Metabolic Disorders/Andre

                   endokrine sygdomme og stofskifteforstyrrelser................     153


 9.     Mental and Addictive Disorders/Psykiske lidelser og

          misbrug...............................................................................     157

          9.0     Mental Disorders, Neuroses, and Psychoses/

                   Psykiske forstyrrelser, neuroser og psykoser...................     157

          9.1     Alcohol and Drug Abuse/Alkohol og medicin-

                   misbrug.......................................................................    161                      

          9.2     Mental retardation/Mental retardering

                   (åndssvaghed)...............................................................     165

 

10.     Diseases of the Nervous System and Sense Organs/

          Sygdomme i nervesystem og sanseorganer.......................     167

          10.0   Diseases of the Nervous System, Including

                   Meningitis/Sygdomme i nervesystemet, herunder

                   meningitis.....................................................................     167

          10.1   Diseases of the Ear/Sygdomme i øret.........................     168

          10.2   Diseases of the Eye and Eye Surroundings/Syg-

                   domme i øjet og øjenomgivelserne..................................     171

 

11.     Diseases of the Circulatory System/Sygdomme i

          kredsløbsorganerne...........................................................     179

          11.0   Arteriosclerosis and Arteriosclerotic Heart

                   Disease/Åreforkalkning og arteriosklerotisk

                   hjertesygdom................................................................     179

          11.1   Other Cardiovascular Diseases/Andre hjerte-kar

                   sygdomme....................................................................     184

 

12.     Diseases of the Respiratory System/Sygdomme i ånde-

          drætsorganerne..................................................................     187

          12.0   Respiratory Infections and other Diseases of the

                   Respiratory System/Luftvejsinfektioner og andre

                   sygdomme i åndedrætsorganerne....................................     187

 

13.     Diseases of the Digestive System/Sygdomme i for-

          døjelsesorganerne..............................................................     189

          13.0   Gastrointestinal Diseases, General/Mave-tarmsyg-

                   domme.........................................................................     189

          13.1   Dental and Oral Cavity Diseases/Sygdomme i

                   tænder og mundhule......................................................     190


14.     Diseases of the Genito-Urinary System/Sygdomme i

          urin- og kønsorganer..........................................................     195

          14.0   General and Specific Diseases of the Genito-

                   urinary System/Generelle og specifikke syg-

                   domme i urin- og kønsorganer........................................     195

 

15.     Pregnancy, Childbirth, and Puerperium/Svangerskab,

          fødsel og barsel...................................................................     197

          15.0   Normal Pregnancy, Labor, and Delivery/Normalt

                   svangerskab og fødsel...................................................     197

          15.1   Complications of Pregnancy, Childbirth, and the

                   Puerperium/ Komplikationer i svangerskab, ved

                   fødsel og i barselsperioden.............................................     197

          15.2   Contraception and induced abortion/Antikonception

                   og provokeret abort.......................................................     198

 

16.     Diseases of the Musculo-skeletal System and Connective

          Tissue/ Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv.........     201

          16.0   General and Specific Diseases of the Musculo-

                   skeletal System and Connective Tissue/ Generelle

                   og specifikke sygdomme i knogler, muskler

                   og bindevæv..................................................................     201

 

17.     Congenital Anomalies and Hereditary Diseases/Med-

          fødte misdannelser og arvelige sygdomme........................     205

          17.0   Congenital Anomalies and Hereditary Diseases/

                   Medfødte misdannelser og arvelige sygdomme................     205

 

18.     Certain Conditions Originating in the Perinatal

          Period/Visse sygdomme, der er opstået i perinatal-

          perioden..............................................................................     207

          18.0   Diseases and Other Conditions Originating in

                   the Perinatal Period/Sygdomme og andre tilstande

                   opstået i perinatalperioden..............................................     207

 

19.     Other Diseases and Conditions/Andre sygdomme og

          tilstande..............................................................................     209

          19.0   Other Diseases and Conditions/Andre sygdomme

                   og tilstande...................................................................     209


20.     Injuries/Læsioner...............................................................     211

          20.0   Injuries and Accidents, General/Læsioner og

                   ulykker, generelt............................................................     211

          20.1   Suicide and Self-inflicted Injuries/Selvmord og

                   selvtilføjede læsioner.....................................................     213

          20.2   Violence and Aggression Against Others/Vold og

                   angreb rettet mod andre.................................................     215

    

Subject Index/Emneindeks..........................................................     219

 

Author Index/Forfatterindeks.....................................................     247


 

 

Introduction

 

 

The living conditions in the circumpolar region, the small populations scattered over large, often in­acces­sible geographic areas and the genetic constitution result in health conditions and dise­ase patterns which differ markedly from those of the Western world. That is why there is a need for epidemiological and socio-medical research as well as re­search within the field of basic medical science with special focus on the circumpolar popula­tions.

 

Over the course of time, several Greenlandic medical bibliographies have been published (Table 1). However, the already existing bibliographies do not cover the need for a contemporary and easily accessible Greenlandic medical bibliography, while the most recently published arctic medical bibliography from 1993 limits itself to material published in English, German or French, and only covers Alaska, Canada and Siberia.

 

The primary purpose of compiling a Greenlandic medical bibliography is to facilitate the access to the dispersed Greenlandic medical literature which must be sought in a number of journals and books as well as in the so called “grey zone” literature (reports, notes, commissioner’s reports etc.). Further­more, the bibliography will contribute to the communication of the research which has taken place, and will assist in creating an overview of the fields, in relation to the Greenlandic health care ­system and the health conditions and disease pattern of the population, that are well described and those of which we still do not have sufficient knowledge.

 

 

The contents of the bibliography

 

The bibliography does not only cover scientific investigations but also more descriptive articles, books and ­reports. The criteria for including material has been that the references must throw light upon the health and disease problems of the population of Greenland and on activi­ties that serve to influence these, including the activities of the health care system.

 


The bibliography includes all publications on health-related matters in Greenland from the period 1970-1995 and a few selected publications from the 1960s. These publi­cations include scientific articles, contributions to composite works, anthologies, reports, conference proceedings and students’ final papers from the School of Advanced Nursing Education at Aarhus University and the Nordic School of Public Health in Gothenburg. Newspaper and magazine articles, obituaries, book reviews and conference notes have not been included in the bibliography.

 

 

Table 1.     Circumpolar and Greenlandic medical bibliographies

 

Grønlandsk medicinsk bibliografi

 

Bertelsen A

 

Hospitalstidende 1921;64:439-80

 

Greenland Since 1979: An Annotated, Cross-Referenced Bibliography

 

Benoit F

 

1989

 

Greenland Medical Bibliography

 

Andersen S

 

Nordic Council for Arctic Medical Research Report 29, Oulu 1981

 

Greenland Medical Bibliography

Supplement 1983

 

Andersen S

 

Grønlandsmedicinsk Selskab,

København 1983

 

Arctic Medical Bibliography

 

Soini E,

Leppäluoto J

 

Nordic Council for Arctic Medical Research Report 34, Oulu 1982

 

The Health of the Inuit of North

America. A bibliography from

the Earliest Times through 1990

 

Fortuine R

 

Arctic Medical Research 1993;52:Suppl 8

 

 

Locating literature

 

The basis for the bibliography was a literature database which included almost 700 references on health condition in Greenland. The register is based on several sources and is regularly updated by means of Medline and from the reading of relevant journals. The register was compiled and maintained by the Section for Research in Greenland, Danish Institute of Clini­cal Epidemiology. The contents of this register have been bibliographically verified and supplemented by additional literature found through searches in relevant data bases, contacts to a number of institutions and in some cases by direct contact to the authors.


Table 2. Sources of literature

 

Literature database of the Section for Research in Greenland

 

Medline

 

Joint catalogue on stock in Danish research- and public libraries (DanBib)

 

Danish research activities and published research (DanDok)

 

Internal databases at the Danish Polar Center

 

Cumulative Index on nursing and allied health (CINAHL)

 

Arctic Science and Technology Information System (ASTIS) Bibliography 1991 on microfiche. Arctic Institute of North America, The University of Calgary

 

Nursing Research Abstracts

 

Index card catalogue of monographies and doctoral dissertations 1970-1979. The University Library, 2nd dept. The State Library in Aarhus

 

Printed bibliographies (see Table 1)

 

Danske Polarforskere - en vejviser 1994-95. Danish Polar Center

 

Groenlandica. Nuuk: Nunatta Atuagaateqarfia, 1986

 

Meddelelser om Grønland. General index vol. 1-150, 151-206

 

Forskning i Grønland/Tusaat nr. 4, 1994. Index 1977-1993

 

Index to records of theses from the School of Advanced Nursing Education at Aarhus University 1970-1995

 

Monographies (see Table 3)

 

 

The structure of the bibliography

 

The bibliography consists of two main sections: one con­cerning general conditions in regard to the health services and in relation to the health conditions of the population (1-5), and a second with publications concerning specific diseases (6-20). In principle, the same system is used as that in the bibliography “The Health of the Inuit of North America” (Fortuine 1993). After a review of the references, this system was adjusted to the existing material since in some of the main sections and sub-sections there were no or very few references. Furthermore, the creation of a few new sub-sections was necessary.

 

 


The chapters 6 to 20 of the main classification correspond to a traditional classification of disease groups. The disease groups about which there is little or no literature, for example “Diseases of the blood and bloodforming organs” and “Diseases of the skin and the subcutaneous tissue” are placed in chapter 19: “Other diseases and conditions”.

 

A number of references deal with several subjects and could be placed in several different subsec­tions. In these cases it has been necessary to select one of several possible place­ments. As a principle, the specific disease related subjects (chapters 6 to 20) have been given higher priority than general subjects (chapters 1 to 5). For instance, a number of articles on the use of antibiotics (739-41 and 743-46) are placed in chapter 6.1 “Sexually transmitted diseases”, since the articles deal with the use of antibiotics in the treatment of syphilis and gonorrhea. References which deal with nutrition or blood lipids as well as arterio-sclerosis are placed in chapter 11.0 “Arteriosclerosis and arteriosclerotic heart disease”.

 

Within subchapters, the references are sorted 1) alphabetically by author 2) chronologically by year of publication, 3) by title - part one before part two.

 

 

Monographs and other sources

 

A substantial part of the references in the bibliography are contributions to conferences, symposi­ums and workshops.

 

About every three years since 1967, international congresses on Circumpolar Health have been held (Table 3). These meetings gather researchers from all over the world as well as health professio­nals, administrators and politicians from the circumpolar region. At these meetings re­search results covering a broad range of diseases and living conditions with special importance to the populations of the circumpolar region are presented. From nine out of the ten congresses, proceedings are available in English language.

 

In 1991, The Danish/Greenlandic Society for Circumpolar Health and Grønlands Lægekredsforening arranged the first Nuna Med conference in Nuuk. This conference is now held every three years. The reports from the International Circumpolar Health Congresses and from Nuna Med are all placed in chapter 1.0 of the bibliography, while individual contributions are placed in the relevant sub-sections.


Besides these recurrent meetings which cover all types of health problems, workshops and symposia on more specific subjects are being held. In the cases where a conference report is available, this, as the contributions is placed in the relevant sub-section in the bibliography.

 

 

Table 3.     International Circumpolar Health conferences 1967-1996 and Nuna Med 1991-1997

 

Year

 

Place

 

Editors

 

1967

 

Fairbanks, Alaska, USA

 

Boucot KR

 

1971

 

Oulu, Finland

 

Anonymous

 

1974

 

Yellowknife, Canada

 

Shephard RJ, Itoh S

 

1978

 

Novosibirsk, USSR

 

Kaznacheev VP et al

 

1981

 

Copenhagen, Denmark

 

Harvald B, Hansen JPH

 

1984

 

Anchorage, Alaska, USA

 

Fortuine R

 

1987

 

Umeå, Sweden

 

Linderholm H et al

 

1990

 

Whitehorse, Canada

 

Postl B et al

 

1993

 

Reykjavik, Iceland

 

Pétursdottir G et al

 

1996

 

Anchorage, Alaska

 

(not yet published)

 

 

 

 

 

 

 

Nuna Med

 

 

 

 

 

1991

 

Nuuk, Greenland

 

Kern P, Cordtz T

 

1994

 

Nuuk, Greenland

 

Kern P, Bjerregaard P

 

1997

 

Nuuk, Greenland

 

(not yet published)

 

 

As already mentioned, certain types of published material have not been included in the bibliography. Additio­nally, it is possible that the user of the bibliography may need to know about recently started investigations or recent statistics concerning specific diseases, the activities of the health care system or the population. In table 4, the names of a number of periodical publications are given, publications which could be useful sources. Most of these are in Danish and Greenlandic only.


Table 4.     Newspapers, newsletters, yearbooks, etc.

 

Title

 

Publisher

 

Sermitsiaq

 

Newspaper (weekly)

 

Atuagadliutit/Grønlandsposten (AG)

 

Newspaper (weekly)

 

SHV-orientering

 

Sundhedsforvaltningen

 

Nyt fra Landslægeembedet/USI

 

Chief Medical Officer

 

Nakorsanut

 

Grønlands Lægekredsforening

 

Tikiussaaq

 

Grønlands Sygeplejerskeorganisation

 

Grønland (Statistical Yearbook)

 

Ministry for Greenland; The Prime

Minister’s Department; Statistics Greenland

 

Yearly report

 

Department of Health, Greenland Home Rule

 

Yearly report

 

Chief Medical Officer

 

Health Research in Greenland

- a catalogue of projects

 

DICE 1995

 

Danish Polar Research

- a directory

 

The Danish Polar Center

 

Forskning i Grønland/Tusaat

 

The Commission for Scientific Research in Greenland

 

Newsletter

 

The Commission for Scientific Research in Greenland

 

 

Below is a list of institutions which deal with Greenland medical issues and which may be able to help in procuring information or literature.

 

Center for Arctic Environmental Health

Aarhus University, Universitetsparken, building 180

DK-8000  Aarhus C

Phone: +45 8942 2948

Fax: +45 8942 2970


Center of Health Educations

Jagtvej 2

Postbox 1499

3900  Nuuk

Greenland

Phone: +299 32 33 22

Fax: +299 32 39 85

 

The Commission for Scientific Research In Greenland

Danish Polar Center

Strandgade 100 H

DK-1401  Copenhagen K

Phone: +45 3288 0100

Fax: +45 3288 0101

 

The Danish Institute for Clinical Epidemiology (DICE)

Section for Research in Greenland

Svanemøllevej 25

DK-2100  Copenhagen Ø

Phone: +45 3927 1222

Fax: +45 3927 3095

 

Danish Polar Center

Strandgade 100 H

DK-1401  Copenhagen K

Phone: +45 3288 0100

Fax: +45 3288 0101

 

The Directorate of Health and Research

Postbox 1160

3900  Nuuk

Greenland

Phone: +299 32 30 00

Fax: +299 32 09 77

 

Chief Medical Officer

Postbox 120

3900  Nuuk

Greenland

Phone: +299 32 30 00


Fax: +299 32 51 30

 

Greenland Home Rule

Pilestræde 52

Postbox 2151

DK-1112  Copenhagen K

Phone: +45 3313 4224

Fax: +45 3313 4971

 

The Public and National Library of Greenland

Postbox 1011

3900  Nuuk

Greenland

Phone: +299 32 11 56

Fax: +299 32 39 43


 

 

Introduktion

 

 

Livsvilkårene i de arktiske egne, de små populationer spredt over store ofte svært tilgængelige geografiske områder og genetiske forhold indebærer, at sundhedstilstanden og sygdomsmønsteret hos befolkningen i disse egne adskiller sig markant fra sygdomsmønsteret i den vestlige verden på en række områder. Der er derfor behov for såvel epidemiologisk og samfundsmedicinsk som basal lægevidenskabelig forskning specielt rettet mod befolkningen i arktiske områder.

 

I tidens løb er der udgivet flere grønlandsmedicinske bibliografier og arktisk medicinske bibliografier (tabel 1). De eksisterende grønlandsmedicinske bibliografier dækker imidlertid ikke behovet for en aktuel og let håndterlig grønlandsmedicinsk bibliografi, og den sidst udkomne arktisk medicinske bibliografi fra 1993 begrænser sig til materiale publiceret på engelsk, tysk eller fransk, ligesom den geografisk alene omfatter Alaska, Canada og Sibirien.

 

Formålet med udarbejdelse af en grønlandsmedicinsk bibliografi er primært at lette adgangen til den spredte, grønlandsmedicinske litteratur, der må søges i en lang række tidsskrifter og bøger foruden i den “grå” litteratur (rapporter, notater, beretninger fra kommissioner m.v.). Herudover vil bibliografien kunne bidrage til en formidling af det forskningsarbejde, som har fundet sted, ligesom den vil medvirke til at skabe et overblik over hvilke områder i relation til det grønlandske sundhedsvæsen og befolkningens helbredstilstand og sygdomsmønster, som er vel belyst, og hvilke, der endnu ikke er tilstrækkelig viden om.

 

 

Bibliografiens indhold

 

Bibliografien omfatter ikke alene videnskabelige undersøgelser, men tillige artikler, bøger og rapporter af mere beskrivende karakter. Udgangspunktet for inklusion af materiale har været, at referencerne skal belyse den grønlandske befolknings helbreds- og sygdomsproblemer eller aktiviteter, som direkte har til formål at påvirke disse, herunder sundhedsvæsenets aktiviteter.

 


Bibliografien omfatter alle grønlandsmedicinske publikationer for perioden 1970 - 1995 samt nogle udvalgte publikationer fra 1960erne. Det drejer sig om videnskabelige artikler, bidrag til samleværker, antologier, rapporter, foredrag ved konferencer (som efterfølgende er publiceret i en konferencerapport) samt opgaver udarbejdet i forbindelse med videreuddannelse ved Danmarks Sygeplejehøjskole og Hälsovårdshögskolan i Gøteborg. Avis- og ugebladsartikler, artikler med primært fagpolitisk indhold, nekrologer, anmeldelser af bøger og referater fra konferencer er ikke medtaget i bibliografien.

 

 

Lokalisering af litteratur

 

Udgangspunktet for bibliografien har været en litteraturdatabase, der omfattede knap 700 referencer om sundhedsforhold i Grønland. Registeret bygger på talrige kilder og er regelmæssigt blevet opdateret ved hjælp af Medline og læsning af relevante arktiske og samfundsmedicinske tidsskrifter. Registeret er oprettet i og vedligeholdt af Afdeling for Grønlandsforskning, Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi. Indholdet af dette register er bibliografisk verificeret og suppleret med yderligere litteratur via søgninger i relevante databaser, kontakt til en lang række institutioner samt i enkelte tilfælde direkte kontakt til forfattere (tabel 2).

 

 

Bibliografiens opbygning

 

Bibliografien omfatter to hovedafsnit: Et afsnit vedrørende generelle forhold i sundhedsvæsenet og i relation til befolkningens sundhedstilstand (1-5), og et afsnit med publikationer vedrørende specifikke sygdomme (6-20). Der er som udgangspunkt anvendt samme systematik som i bibliografien “The Health of the Inuit of North America” (Fortuine 1993). Efter gennemgang af referencerne blev denne systematik tilpasset det foreliggende materiale, idet der i enkelte hoved- og underafsnit var ingen eller meget få referencer. Der måtte endvidere oprettes enkelte nye underafsnit.

 

Hovedinddelingens kapitel 6-20 svarer til en traditionel inddeling i sygdomsgrupper. De sygdomsgrupper, der kun er meget få eller ingen litteratur om som f.eks. “Sygdomme i blod og bloddannede organer” og “Sygdomme i hud og underhud” er placeret i kapitel 19: “Andre sygdomme og tilstande”.

 


En række referencer handler om flere emner og kunne placeres i flere forskellige underafsnit. Det har i disse tilfælde været nødvendigt at vælge en blandt flere mulige placeringer. Ved valg af placering har sygdomsspecifikke emner (afsnittene 6-20) haft højere prioritering end generelle emner (afsnittene 1-5). F.eks. er en række artikler om forbrug af antibiotika (739-741 og 743-746) placeret i afsnit 6.1. “Seksuelt overførte sygdomme”, da artiklerne handler om brug af antibiotika ved behandling af syfilis og gonoré. Tilsvarende er referencer, som beskæftiger sig med såvel ernæring eller blodlipider som åreforkalkning placeret i afsnit 11.0 “Åreforkalkning og arteriosklerotisk hjertesygdom”.

 

Referencerne i de enkelte underafsnit er primært sorteret alfabetisk efter forfatter, derefter kronologisk efter publikationsår og efter titlen - del 1 før del 2.

 

 

Monografier og andre kilder

 

En væsentlig del af bibliografiens referencer er indlæg fra konferencer, symposier og workshops. Siden 1967 har der ca. hvert tredie år været afholdt internationale kongresser om “Circumpolar Health” (tabel 3). Disse møder samler såvel forskere fra hele verden som sundhedspersonale, administratorer og politikere fra de arktiske områder. På møderne fremlægges forskningsresultater, som dækker et bredt spektrum af sygdomme og forhold af særlig betydning for arktiske områder. Fra ni af de ti kongresser foreligger der en rapport på engelsk med de indlæg, som er blevet holdt på kongressen.

 

Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening tog i 1991 initiativ til afholdelse af den første Nuna Med konference i Nuuk. Denne konference afholdes nu også hvert tredie år. Rapporterne fra de internationale cirumpolare kongresser og fra Nuna Med er alle placeret i afsnit 1.0. i bibliografien, medens de enkelte indlæg er placeret i de relevante underafsnit.

 

Udover disse tilbagevendende møder, som dækker hele spektret af problemstillinger i relation til befolkningens helbredstilstand, afholdes workshops og symposier om mere specifikke emner. I de tilfælde, hvor der foreligger en konferencerapport, er denne ligesom indlæggene placeret i det relevante underafsnit i bibliografien.

 

Som nævnt indledningsvis indgår visse typer af publiceret materiale ikke i bibliografien. Hertil kommer, at en bruger af bibliografien kan have behov for at få kendskab til nyligt igangsatte undersøgelser eller aktuel statistik vedrørende specifikke sygdomme, sundhedsvæsenets aktiviteter eller befolkningen. I tabel 4 er anført en række periodiske publikationer, som vil kunne være nyttige kilder i så henseende.


Nedenfor er oplistet adresser på en række institutioner, som beskæftiger sig med grønlandsmedicinske problemstillinger og som eventuelt vil kunne være behjælpelige med fremskaffelse af oplysninger eller litteratur.

 

Center for Arktisk Miljømedicin

Århus Universitet

Universitetsparken, bygning 180

8000  Århus C

Tlf.: 8942 2948

Fax: 8942 2970

 

Center for Sundhedsuddannelser

Jagtvej 2

Postbox 1499

3900  Nuuk

Tlf.: +299 32 33 22

Fax: +299 32 39 85

 

Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi (DIKE)

Afdeling for Grønlandsforskning

Svanemøllevej 25

2100  København Ø

Tlf.: 3927 1222

Fax: 3927 3095

 

Dansk Polarcenter

Strandgade 100 H

1401  København K

Tlf.: 3288 0100

Fax: 3288 0101

 

Direktoratet for Sundhed og Forskning

Postboks 1160

3900  Nuuk

Tlf.: +299 32 30 00

Fax:+299 32 09 77


Embedslægeinstitutionen i Grønland

Postboks 120

3900  Nuuk

Tlf.: +299 32 30 00

Fax: +299 32 51 30

 

Grønlands Hjemmestyre

Danmarkskontoret

Pilestræde 52

Postboks 2151

1112  København K

Tlf.: 3313 4224

Fax: 3313 4971

 

Det Grønlandske Landsbibliotek

Postboks 1011

3900  Nuuk

Tlf. +299 32 11 56

Fax: +299 32 39 43

 

Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland

Dansk Polarcenter

Strandgade 100 H

1401  København K

Tlf.: 3288 0100

Fax: 3288 0101


 

 

 

1.        General/Generelt

 

1.0      Health Information, Not Otherwise Classified/Sundhedsoplysninger

Includes miscellaneous broad-ranging documents which do not fit cleanly into any other category, such as modern ethnographies, government reports, and proceedings of conferences/Omfatter diverse bredt dækkende dokumenter, der ikke umiddelbart kan placeres i nogen anden kategori, som f.eks. moderne etnografier, regeringsrapporter og konferencerapporter.

 

1          Anonymous.

Conference on Medicine and Public Health in the Arctic and Antarctic. World Health Organization, Technical Report 1963:253.

 

2          Anonymous.

Proceedings of the Second International Symposium on Circumpolar Health, Oulu, Finland, June 21-24, 1971. Acta Sociomed Scand 1972;suppl 6.

 

3          Anonymous.

Arctic Medical Research in Progress in the Nordic Countries. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1973:5.

 

4          Boucot KR, ed.

The 1967 Symposium on Circumpolar Health Related Problems, July 23-28. Arch Environ Health 1968;17:457-688.

 

5          Bøggild J.

Hvilken service modtager den grønlandske befolkning i dag fra sundhedsvæsenet? In: Hansen JPB, Senderovitz F, eds. Konference om Sundhedsvæsenet i Grønland. Ministeriet for Grønland, 1985:45-60.

 

6          Foreningen Grønlandske Børn.

Foreningen Grønlandske Børn 1924-94. Gentofte: Foreningen Grønlandske Børn, 1994.


7          Fortuine R, ed.

Circumpolar Health 84. Proceedings of the 6th International Symposium on Circumpolar Health, Anchorage, Alaska, 13-18 May 1984. Seattle and London: University of Washington Press, 1985.

 

8          Harvald B, ed.

Rundbordskonference mellem Nordisk Samarbejdskomité for Arktisk Medicinsk Forskning og repræsentanter for det grønlandske sundhedsvæsen, Godthåb 3.-6. september 1972. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1972:2.

 

9          Harvald B.

Current medical research in Greenland. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1973;4:8-9.

 

10        Harvald B.

Medicinsk forskning i Grønland. Ugeskr Læger 1974;136:104.

 

11        Harvald B.

Current trends of medical research in Greenland. In: Shephard RJ, Itoh S, eds. Circumpolar Health. Proceedings of the 3rd International Symposium on Circumpolar Health 1974. Toronto: University of Toronto Press, 1976:12-5.

 

12        Harvald B.

Arktisk medicin. Ugeskr Læger 1977;139:1252-4.

 

13        Harvald B, Hansen JPH, eds.

Circumpolar Health 81. Proceedings of 5th International Symposium on Circumpolar Health, Copenhagen, August 9-13, 1981. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1982:33.

 

14        Harvald B.

Breakup of an isolate. In: Linderholm H, Backman C, Broadbent N, Joelsson, eds. Circumpolar Health 87. Proceedings of 7th International Congress on Circumpolar Health 1987. Arctic Med Res 1988;47:41-2.

 


15        Harvald B.

Om arktisk medicin. Bibl Læger 1994;3:292-304.

 

16        Høyem T.

Grønlandsk sundhedspolitik. In: Hansen JPB, Senderovitz F, eds. Konference om Sundhedsvæsenet i Grønland. Ministeriet for Grønland, 1985:17-33.

 

17        Imperato PJ.

Health and disease in Greenland (Kalaallit Nunaat). N Y State J Med 1988;88:300-17.

 

18        Johansen LG.

Sundhedens plads i det grønlandske samfund. Ugeskr læger 1990;152:191-4.

 

19        Kaznacheev VP, Derjapa NR, Turchinsky VI, eds.

Scientific and technical progress and circumpolar health. The abstracts accepted for the 4th International Symposium on Circumpolar Health, Novosibirsk, USSR, October 2.-7., 1978. Editorial department of the Siberian Branch , USSR Academy of Medical Sciences, Novosibirisk 1978;Vol I.,Vol II.

 

20        Kern P, Cordtz T, eds.

NUNA MED '91- en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk 6.-7. maj 1991. Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991.

 

21        Kern P, Bjerregaard P, eds.

NUNA MED 94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk 4.-6. september 1994. Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995.

 

22        Lange R.

Fra visioner til handling i en sundhedsfaglig udvikling. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:145-7.

 


23        Linderholm H, Westlund K, eds.

Proceedings of Symposium on Medical Problems in sparsely populated areas, Umeå, Sweden, April 6.-7. 1978. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1978;22:154.

 

24        Linderholm H, Backman C, Broadbent ND, Joelsson I, eds.

Circumpolar Health 87. Proceedings of the 7th International Congress on Circumpolar Health, Umeå, Sweden, June 8-12, 1987. Arctic Med Res 1988;47(suppl 1).

 

25        Lynge A.

Hjemmestyrets ønsker for en sundhedspolitik i Grønland. In: Hansen JPB, Senderovitz F, eds. Konference om Sundhedsvæsenet i Grønland. Ministeriet for Grønland, 1985:35-41.

 

26        Lynge I, Bjerregaard P, eds.

Proceedings from the Symposium on Family Health in Circumpolar Regions, Ilulissat, Greenland, April 18-22, 1994. Arctic Med Res 1995;54(suppl 1):1-124.

 

27        Lynge I, Rytter V, Wenstrup L.

Red Barnet og Foreningen Grønlandske Børns seminar i Tasiilaq, Østgrønland den 19.- 23. februar 1995. Red Barnet 1995.

 

28        Misfeldt J.

Grønlands sundhedspolitiske fremtid. Ugeskr Læger 1978;140:3233-6.

 

29        Nielsen AH, ed.

Polartech '90. Proceedings. International Conference on Development and Commercial Utilization of Technologies in Polar Regions, 14-16 August 1990, Copenhagen Denmark. Hørsholm: Danish Hydraulic Institute, 1990.

 

30        Nordiska samarbetskommittén för arktisk medicinsk forskning.

Nordisk arktisk medicinsk forskning. Projektkatalog. Oulu: Nordiska samarbetskommittén för arktisk medicinsk forskning, 1971.


31        Olsen OR.

Grønland - nyt koncept for sundhed. Tidsskr Sygepl 1992;92(2):8-10,24.

 

32        Pétursdóttir G, Sigurdsson SB, Karlsson MM, Axelsson J.

Circumpolar Health 93. Proceedings of the 9th International Congress on Circumpolar Health, Reykjavík, June 20-25, 1993. Arctic Med Res 1994;53(suppl 2).

 

33        Postl BD, Gilbert P, Goodwill J, Moffatt MEK, O´Neil JD, Sarsfield PA, Young TK, eds.

Circumpolar Health 90. Proceedings of the 8th International Congress on Circumpolar Health, Whitehorse, Yukon, May 20-25, 1990. Winnipeg: Canadian Society for Circumpolar Health, 1990.

 

34        Rosing H-P.

Place of the health system in a future Arctic society. In: Harvald B, Hansen JPH, eds. Circumpolar Health 81. Proceedings of 5th International Symposium on Circumpolar Health. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1982;33:10-2.

 

35        Shephard RJ, Itoh S, eds.

Circumpolar Health. Proceedings of the 3rd International Symposium on Circumpolar Health, Yellowknife, NWT, Canada, July 8.-11., 1974. Toronto: University of Toronto Press, 1976.

 

36        Varder J.

Nye linier i sundhedspolitikken. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:21-3.

 

37        Zachau-Christiansen B.

Grønland i dag - sundhedsmæssige og sociale problemer. In: Hansen JPB, Senderovitz F, eds. Konference om Sundhedsvæsenet i Grønland. Ministeriet for Grønland, 1985:43-44.


1.1      Paleopathological Studies/Palæopatologiske undersøgelser

Includes all studies involving the examination and analysis of ancient human remains/Omfatter undersøgelser om forhistoriske mennesker.

 

38        Ammitzbøll T, Møller R, Møller T, et al.

Collagen and Glycosaminoglycans in mummified skin. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:93-9.

 

39        Andersen E, Østergaard P.

Forekomst af dentikler i kranier af eskimoer, grønlandske middelaldernordboer og danske stenalderfolk. Tandlægebladet 1984;88:597-602.

 

40        Andersen SR.

Grønlandsmumier i middelalderen. Oftalmolog 1986;6(4):3-5.

 

41        Andersen SR, Prause J.

Histopathological Examination of Eyes. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:109-11.

 

42        Arneborg J.

Nordboarkæologiske undersøgelser ved Kilaarsarfik i nordboernes vesterbygd. Tusaaut 1985;2:2-9.

 

43        Bodenhoff J, Geertinger P, Prause J.

Isolation of Sporothrix fungorum from a 500-year-old mummy found in Greenland. Acta Pathol Microbiol Scand 1979;87:201-3.

 

44        Eiken M.

X-ray examination of the Eskimo mummies from Qilakitsoq. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:58-68.

 

45        Foged N.

Diatoms in mummies from Qilakitsoq. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:184-8.


46        Ghisler M.

Significance of mineral grains in clothing and skins from the mummy graves. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:172-8.

 

47        Gotfredsen A, Borg J, Christiansen C.

Bone mineral content in ancient Greenlandic Eskimos. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:147-50.

 

48        Grandjean P.

Bone analysis: Silent testimony of lead exposures in the past. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:156-60.

 

49        Halffman CM, Scott GR, Pedersen PO.

Palatine torus in the Greenlandic Norse. Am J Phys Anthropol 1992;88:145-61.

 

50        Hansen HE, Gürtler H.

HLA types of mummified Eskimo bodies from the 15th century. Am J Phys Anthropol 1983;61:447-52.

 

51        Hansen HE.

Possible family relationship revealed by determination of HLA-transplantation antigens. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:144-6.

 

52        Hansen JC, Toribara TY, Muhs AG.

Trace metals in human and animal hair from the 15th century graves at Qilakitsoq compared with recent samples. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:161-7.

 

53        Hansen JPH, Meldgaard J, Nordqvist J.

De grønlandske mumier fra 1400-tallet. Det grønlandske landsmuseum, Chr. Ejlers forlag, 1985.

 

54        Hansen JPH.

Les momies du Groenland. La Recherche 1986;17:1490-8.


55        Hansen JPH.

The mummies from Qilakitsoq - Paleopathological aspects. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:69-82.

 

56        Hansen JPH, Gulløv HC, eds.

The mummies from Qilakitsoq - Eskimos in the 15th century. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12.

 

57        Hansen JPH, Meldgaard J, Nordqvist J, eds.

Qilakitsoq - de grønlandske mumier fra 1400-tallet. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1991.

 

58        Hjarnø J, Jørgensen JB, Vesely M.

Archaelogical and anthropological investigation of late heathen graves in Upernavik district. Meddr Grønland 1974;202(1).

 

59        Homøe P, Lynnerup N.

Pneumatization of the temporal bones in a Greenlandic Inuit anthropological material. Acta Otolaryngol 1991;111:1109-16.

 

60        Homøe P, Lynnerup N.

Mellemørebetændelse i fortidens Grønland. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED '91 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:138.

 

61        Homøe P, Lynnerup N, Videbæk H.

CT-scanning of ancient Greenlandic Inuit temporal bones. Acta Otolaryngol 1992;112:674-9.

 

62        Jørgensen JB.

Anthropology of the Qilakitsoq Eskimos. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:56-7.

 

63        Kobayasi T, Ammitzbøll T, Asboe-Hansen G.

Electron microscopy of the skin of a Greenlandic mummy. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:100-5.


64        Kromann NP, Mikkelsen F, Løytved ER, Hansen JPH.

Dermatological Examination of the Qilakitsoq Eskimo Mummies. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:83-8.

 

65        Kromann NP, Kapel H, Løytved ER, Hansen JPH.

The tattooings of the Qilakitsoq Eskimo mummies. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:168-71.

 

66        Lorentzen B, Rørdam AM.

Investigation of faeces from a mummified Eskimo woman. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:139-43.

 

67        Lynnerup N.

The Norse settlers in Greenland: the physical anthropological perspective. Acta Borealia 1991;8:93-6.

 

68        Lynnerup N, Arneborg J, Hansen JPH.

Norse anthropological remains. Polar Record 1991;27:132-3.

 

69        Myhre J, Svendstrup L, Hansen JPH.

Histological investigations of mummified human tissue from Qilakitsoq. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:106-8.

 

70        Petersen PO, Jacobsen J.

Teeth and jaws of the Qilakitsoq mummies. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:112-130.

 

71        Sadler JP.

Records of ectoparasites on humans and sheep from Viking-age deposits in the former western settlement of Greenland. J Med Entomol 1990;27:628-31.

 

72        Sellevold BJ.

Mandibular torus morphology. Am J Phys Anthropol 1980;53:569-72.

 

73        Tauber H.

Age and diet of the mummified Eskimos from Qilakitsoq. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:137-8.


74        Thompson D, Cowen KS, Laughlin SB.

Estimation of age at death and histomorphometric analysis of cortical and trabecular bone from four Greenlandic mummies. Meddr Grønland, Man & Soc 1989;12:151-5.

 

1.2      Traditional Healing/Traditionel medicin

Includes all studies on traditional healing methods, whether empirical or magical/Omfatter undersøgelser om traditionelle helbredelsesmetoder, empiriske såvel som magiske.

 

1.3      Historical Writing/Historiske beretninger

Includes as primary classification all items in which the principal emphasis is on historical narrative or analysis in relation to health in Greenland/Omfatter undersøgelser med hovedvægt på historiske beretninger eller analyser af helbredsforholdene i Grønland.

 

75        Andersen S.

Sundhedsvæsenet i Godthåb gennem tiderne. I. Ugeskr Læger 1969;21:1502-8.

 

76        Andersen S.

Sundhedsvæsenet i Godthåb gennem tiderne. II. Ugeskr Læger 1969;22:1582-7.

 

77        Andersen S.

Træk af Angmagssalik sundhedsvæsens historie. Tidsskriftet Grønland 1971;19:137-58.

 

78        Bagger M.

Det grønlandske sundhedsvæsen - nogle historiske og samfundsmedicinske betragtninger. Månedsskr Prakt Lægegern 1992;6:681-7.

 

79        Bech V.

Det grønlandske sundhedsvæsen. Trap Danmark. København: Gads Forlag, 1970;XIV:272-85.


80        Beck A.

Ars medica anno domini MCMXXXIX ante tempus diluvii et ultimo Thule, I. Medicinsk Forum 1979;32:135-8.

 

81        Beck A.

Ars medica anno domini MCMXXXIX ante tempus diluvii et ultimo Thule, II. Medicinsk Forum 1979;32:174-8.

 

82        Caning KE.

Historical demography in Greenland. A registration of the population in the Diskobay and Umanak districts between 1800 and 1930. In: Harvald B, Hansen JPH, eds. Circumpolar Health 81. Proceedings of 5th International Symposium on Circumpolar Health, Nordic Council for Arctic Med Res Report 1982;33:212.

 

83        Caning KE.

Om den grønlandske befolknings historie. Tusaut 1982;1:2-11.

 

84        Gad F.

Fire detailkomplekser i Grønlands historie 1782-1808. Copenhagen: Nyt Nordisk Forlag, 1974.

 

85        Helms S.

The east Greenlanders' own traditions to social care for widows and children. Arctic Med Res 1988;47:136-43(erratum 1988;47:210).

 

86        Lange PK.

Sundhedsvæsenet i Godthåb - Nuuk 1728-1978. Nuuk: Nuuk Kommune, 1978.

 

87        Misfeldt JC.

Udviklingen i sundhedstilstanden og sygdomsbilledet 1953-1993. Tidsskr Danske Sygehuse 1992;68:132-6.

 

88        Norn M.

Den første øjenkonsulent på Grønland. Medicinsk Forum 1981;43:71-8.

 


89        Norn M.

Oftalmologiens historie i Grønland. Oftalmolog 1992;suppl 1:35.

 

90        Pedersen PO.

Tandlæger og tandpleje i Grønland før 1940. Tandlægebladet 1989;93:244-52.

 

91        Schaefer O.

Knud Rasmussen memorial lecture: ethnology, demography and medicine in the Arctic. In: Harvald B, Hansen JPH, eds. Circumpolar Health 81. Proceedings of 5th International Symposium on Circumpolar Health. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1982;33:187-93.

 

92        Sinclair H, Devers S, eds.

Evolution des Esquimaux: de la santé d'autrefois a la maladie aujourd'hui. In: Jean Malaurie. 102 témoignages en hommage quarante ans d'études arctiques. Paris, 1990:529-35.

 

93        Stallknecht K, Petersen E.

Sygeplejen i Grønland. Tidsskr Sygepl 1993;93(41):30.

 

94        Stein KS.

Tuberkulosen i Grønland og dens bekæmpelse - Et tilbageblik og et tidsbillede. Nationalforeningen til bekæmpelse af lungesygdomme, 1994.

 

95        Steiner R.

Die Geschichte des Krankenhauswesens in Grönland. Düsseldorf: Michael Triitsch Verlag, 1975.

 

96        Sutton GC.

A medico-social experience in 1946 in Thule, Greenland. Arctic Med Res 1992;51:205-11.

 

97        Thylstrup A.

The history of dental caries in Greenland and the Faroe Islands. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1982;31:28-30.

 


98        Wedin B.

History of Greenland. In: Proceedings of the 2nd International Symposium on Circumpolar Health 1971. Acta Sociomed Scand 1972;(suppl 6):27-30.

 

99        Whitaker I.

Health and the late mediaeval population of Greenland. Polar Record 1990;26:236-7.

 

100      Wurm H.

Über die durchschnittlichen Körperhöhen der sozialen Mittel- und Unterschichten im mitteleuropäischen germanischen Siedlungsraum vom Frühmittelalter bis zur Neuzeit. Anthropol Anz 1985;43:11-30.

 

101      Østergaard P.

Grønlandstandplejen i 50 år. Tandlægebladet 1994;98:100-157.

 

102      Østergaard P.

Grønlandstandplejen i 50 år. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:136-40.

 

1.4      Biographies and Personal Narratives/Biografier og personberet-ninger

Includes items which are first-person or reportorial accounts by health workers or others based on their personal observations or experience and biographical writings about individuals, such as physicians, nurses, and traditional healers, who are or were substantively involved in matters of health in Greenland/Omfatter sundhedspersoners betragtninger baseret på egne observationer eller erfaring, samt biografiske beretninger om enkeltpersoner som f.eks. læger, sygeplejersker og traditionelle healere, som har beskæftiget sig med helbredsforholdene i Grønland.

 

103      Andersen SC.

Christian Nicolai Rudolph (1811-1882). Vom Kieler Studenten zum Arzt in Nordgrönland. Genealogie 1982;10:307-9.


104      Bang HO.

Læge og forsker i Grønland. Erindringer fra Grønlandsrejser 1950-78. København: Chr. Erichsen, 1985.

 

105      Dawes PR, Christie RL.

Per Schei (1875-1905). Arctic 1986;39:106-7.

 

106      Holst E.

Vore kolleger i Grønland. Indtryk fra et besøg i Vestgrønland. Yngre Læger 1963;9:157.

 

107      Holst JJ.

Virke for forskning og undervisning. (P.O. Pedersen). Tandlægebladet 1970;74:579-82.

 

108      Ingerslev J.

Distriktslægevikar på Grønland. Ugeskr Læger 1991;153:3182-4.

 

109      Lindberg A.

Sygeplejerske på verdens største ø. Tidsskr Sygepl 1971;71(6):

231-3.

 

110      Mommsen S.

Rejsebrev fra en distriktslægevikar. Ugeskr Læger 1990;152:3228-9.

 

111      Steffensen B.

Med sneskovl i vindstyrke 10-12. Tidsskr Sygepl 1972;72:7.

 

1.5      Bibliographies with Health-related Materials/Bibliografier om sundhedsforhold

Includes published bibliographies devoted to health in Greenland/Omfatter publicerede bibliografier om helbredsforhold i Grønland.

 

112      Andersen S.

Greenland medical bibliography. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1981;29:1-137.

 


113      Andersen S.

Greenland medical bibliography. Supplement 1983. København: Grønlandsmedicinsk Selskab, 1983.

 

114      Andersen T.

Fortegnelse over Meddelelser om Grønland. Copenhagen: Reitzel, 1971.

 

115      Benoit F.

Greenland since 1979. An annotated cross-referenced bibliography. Ottawa: Department of Indian Affairs and Northern Development, 1979.

 

1.6      Health Research and Research Methods/Sundhedsforskning og forskningsmetoder

Includes items dealing with the needs for biomedical, clinical, and health services research relating to Greenland and with methodological studies which are not otherwise classified/Omfatter referencer, som beskæftiger sig med behovet for biomedicinsk, klinisk og sundhedstjenesteforskning om Grønland og med metodologiske studier, som ikke kan klassificeres på anden måde.

 

116      Allen RW.

Research - thinking about community consequences. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED'91 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:22-4.

 

117      Anonymous.

Forskning i Grønland. Ugeskr Læger 1970;132:947.

 

118      Bjerregaard P, Dahl J.

Etik og forskning i Grønland. Ugeskr Læger 1982;144:1628-30.

 

119      Bjerregaard P.

Medicinsk forskning i Grønland (editorial). Ugeskr Læger 1990;152:2621.


120      Bjerregaard P.

Grønlandsmedicinsk forskning. Status og perspektiver. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED'91 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:12-4.

 

121      Bjerregaard P.

Health research in circumpolar regions. In: Pétursdóttir G, Sigurdsson SB, Karlsson MM, Axelsson J, eds. Circumpolar Health 93. Proceedings of the 9th International Congress on Circumpolar Health. Arctic Med Res 1994;53(suppl 2):29-32.

 

122      Cordtz T.

Nuna Med i et forskningsstrategisk perspektiv. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:18-9.

 

123      Curtis T, Bjerregaard P.

Health Research in Greenland - catalogue of projects. Copenhagen: Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, 1995.

 

124      Hansen JPH.

Den sundhedsvidenskabelige forskning i Grønland og Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED'91 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:14-6.

 

125      Hansen JPH.

Internationalt samarbejde og arktisk medicinsk forskning. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED'91 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:20-1.

 

126      Hansen JPH.


The scientific ethical review of biomedical research projects in Greenland. In: Pétursdóttir G, Sigurdsson SB, Karlsson MM, Axelsson J, eds. Circumpolar Health 93. Proceedings of the 9th International Congress on Circumpolar Health. Arctic Med Res 1994;53(suppl 2):39-40.

 

127      Hansen JPH, Olsen J.

Den nationale strategi for polarforskningen og sundhedsvidenskab. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:20-1.

 

128      Hansen JPH.

Videnskabsetisk vurdering af biomedicinske og beslægtede projekter i Grønland. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:188.

 

129      Harvald B.

Arktisk medicinsk forskning. Editorial. Ugeskr Læger 1976;138:1790.

 

130      Harvald B.

Medicinsk forskning i Grønland. Tidsskriftet Grønland 1976;24:245-51.

 

131      Harvald B.

Nye retningslinier ved igangsættelse af lægevidenskabelige forskningsprojekter i Grønland. Forskning i Grønland/Tusaut 1977;3:13-16.

 

132      Jensen M.

Forskning og forskningspolitik. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:12-4.

 

133      Jensen SS.


Forskning og det grønlandske sundhedsvæsen. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED'91 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:19-20.

 

134      Kamper-Jørgensen F.

Samspillet mellem forskning og samfund. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED'91 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:24-7.

 

135      Linderholm H.

Arctic medicine in the Nordic countries. Aspects of the scope of Arctic medicine and some current research problems. Med J Aust Suppl 1974;1(2):8-13.

 

136      Olsen OR.

Forskning og forskningspolitik. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:11-2.

 

137      Petersen R.

Grønlandsk forskning og forskningspolitik. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:14-7.

 

138      Riis P.

Nordic collaboration within the biomedical sciences. Nord Med 1974;89:214-6.

 

139      Sachs T, ed.

Sådan kommer du videre. Bogen om formidling af grønlandsforskning. København: Akademisk Forlag, 1985.

 

140      Young TK, et al.

Design and methods of community health surveys in circumpolar aboriginal populations. Arctic Med Res 1993;52:17-33.


141      Åkerblom HK, Hirvonen J.

Arctic medical research in the nordic countries. In: Cox B, Lomax P, Milton AS, Schönbaum E. Thermoregulatory mechanisms and their therapeutic implications. Basel: Karger, 1980:260-70.


 


2.        The Environment and Health/Miljø og sundhed

 

2.0      The Environment and Health, General/Miljø og sundhed i almindelighed

Includes general or wide-ranging reports or studies on the relationship of the arctic or subarctic environment to health in Greenland/Omfatter almene eller brede undersøgelser om det arktiske eller subarktiske miljøs betydning for helbredsforholdene i Grønland.

 

142      Andersen KL.

Menneskets biologiske tilpasningsevne. Nord Med 1968;79:406-8.

 

143      Molvær OI, Matre R, Bendiksen FS, Reitehaug PI, Hjelle JO.

Vil isolasjon i et tilnærmet sterilt miljø svekke vårt immunforsvar? In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED '91 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:117-23.

 

144      Palva IP, ed.

Proceedings of workshop on light and darkness, biological rhythms and living conditions in the Arctic, Kiruna, Sweden, April 26.-27., 1974. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1974;10.

 

2.1      Community Water, Sanitation, and Housing/Offentlig vandfor-syning, renovation og boliger

Includes studies on clean drinking water, fluoridation of community water supplies, general environmental sanitation, animal control, and quality of housing/Omfatter undersøgelser vedrørende drikkevand, fluoridering af den offentlige vandforsyning, renovation, dyrekontrol og boligforhold.

 

145      Anonymous.

Water supply and sanitation in Greenland. Report from GTO to WHO, 1982.


146      Berg O.

Socialmedicinsk undersøgelse i sydgrønlandsk distrikt. Nord Med 1971;86:1194-5.

 

147      Berg O.

Den grønlandske bolig i dag. I. Tidsskriftet Grønland 1973;21:11-6.

 

148      Berg O, Adler-Nissen J.

Den grønlandske bolig i dag. II. Tidsskriftet Grønland 1973;21:102-11.

 

149      Berg O, Adler-Nissen J.

Bolig - og sygdomsforhold i et sydgrønlandsk distrikt. Delanalyse af materiale fra en socialmedicinsk undersøgelse. Ugeskr Læger 1974;136:1863-8.

 

150      Berg O, Adler-Nissen J.

Housing and sickness in South Greenland: a sociomedical investigation. In: Shephard RJ, Itoh S, eds. Circumpolar Health 76. Toronto: University of Toronto Press, 1976:627-35.

 

151      Bøggild J.

Hygienic problems in Greenland. Arch Environ Health 1969;18:138-43.

 

152      Greenland Technical Organization, Architectural Division.

Guidelines for housing and human settlement planning and design criteria in cold climates: Greenland. Copenhagen: Greenland Technical Organization, 1984.

 

153      Gundelach-Taabel M.

Børn indlægges på grund af dårlige boliger. Tidsskr Sygepl 1974;74:9-10.

 

154      Petersen G.

Højt fluorindhold i grønlandske skolebørns tænder trods ringe fluorindhold i drikkevand. Tandlægebladet 1970;74:1215-24.

 


155      Rosendal GP.

Health aspects in town planning and housing in Greenland. In: Daniel W. Proceedings. Third International Specialty Conference Cold Engineering "Northern Resources Development". Montreal: Candadian Society for Civil Engineering, 1984:291-305.

 

2.2      Radiobiology and Radioactive Substances/Strålebiologi og radio-aktive stoffer

Includes studies on the health effects of radioactive fallout, radionuclides in the environment and food chain, human radiation exposure and radiation body burdens/Omfatter undersøgelser om betydningen for helbredet af radioaktivt nedfald, radioaktive isotoper i miljøet og fødekæden, og menneskers udsættelse for bestråling.

 

156      Aarkrog A.

Prediction models for 90Sr in shed deciduous teeth and infant bone. Health Phys 1971;21:803-9.

 

157      Aarkrog A.

Radioecological investigations of plutonium in an arctic marine environment. Health Phys 1971;20:31-47.

 

158      Aarkrog A, Lippert J.

Environmental radioactivity in Greenland in 1974. RISØ Rep 1975, 325:1-20.

 

159      Aarkrog A, Lippert J.

Environmental radioactivity in Greenland in 1976. RISØ Rep 1977, 363:1-20.

 

160      Aarkrog A, Lippert J.

Environmental radioactivity in Greenland in 1977. RISØ Rep 1978, 388:1-20.

 

161      Aarkrog A, Dahlgaard H, Holm E, Lippert J, Nilsson K.

Environmental radioactivity in Greenland in 1979. Risø Report 1980:423.


162      Aarkrog A, Dahlgaard H, Nilsson K, Holm E.

Further studies of plutonium and americium at Thule, Greenland. Health Phys 1984;46:29-44.

 

163      Davidson CI, Harrington JR, Stephenson MJ, et al.

Radioactive cesium from the Chernobyl accident in the Greenland ice sheet. Science 1987;237:633-4.

 

164      Juel K.

Dødelighed og hospitalsindlæggelser blandt ansatte på Thulebasen 1963-71. København: Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, 1987.

 

165      Juel K, Madsen M.

Thuleulykken. Analyse af dødelighed og hospitalsindlæggelser blandt tidligere Thule-arbejdere. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED '91 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:124-25.

 

166      Juel K.

Fertiliteten blandt mænd ansat på Thulebasen 1963-71. København: Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, 1991.

 

167      Juel K.

The Thule episode. Epidemiological follow up after the crash of a B-52 bomber in Greenland: registry linkage, mortality, hospital admissions. J Epidemiol Community Health 1992;46:336-9.

 

168      Juel K.

Thulesagen. Dødelighed og hospitalsindlæggelser efter nedstyrtning af et amerikansk B-52 bombefly i 1968. Ugeskr Læger 1993;155:2330-3.

 

169      Juel K.

High mortality in the Thule Cohort. An unhealthy worker effect. Int J Epidem 1994;23:1174-8.


170      Simonsen H, ed.

Plutoniumudskillelse hos tidligere Thulearbejdere. Sammenskrivning af resultaterne. København: Statens Institut for Strålehygiejne, Sundhedsstyrelsen, 1988.

 

171      Storm HH.

Cancer blandt danskere, registreret ved oprydning i radioaktivt forurenet område ved Thule, Grønland 1968. Ugeskr Læger 1987;149:1218-20.

 

172      Sundhedsstyrelsen.

Undersøgelser af danske statsborgere, der opholdt sig på Thule Air Base i perioden 21/1 - 17/9, 1968. København: Sundhedsstyrelsen, 1991.

 

173      Zachariae H, Søgaard H.

Plutoniuminduceret mycosis fungoides og parapsoriasis en plaques - et nyt sygdomsbillede? Ugeskr Læger 1990;152:2920-3.

 

2.3      Chemical Hazards of the Environment/Kemiske farer i miljøet

Includes studies on the health effects of naturally occurring chemicals in the environment, toxic chemical waste, industrial and mining waste, pesticide residues, and chemical contamination of the food chain. Excludes radioactive chemicals (2.2)/Omfatter undersøgelser om betydningen for helbredet af naturligt forekommende kemiske stoffer i naturen, giftige kemiske affaldsstoffer, affaldsstoffer fra industri og minedrift, pesticid rester og kemisk kontaminering af fødekæden. Omfatter ikke radioaktive stoffer (2.2).

 

174      Bjerregaard P.

Health and environment in Greenland and other circumpolar areas. Sci Total Environ 1995;160-161:521-7.

 

175      Dalgaard-Mikkelsen S.

Undersøgelse over belastningen af fisk, havpattedyr og fugle samt 16 personer i Umanak-området med kviksølv og organiske, klorerede forbindelser. København: Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, 1973.

 


176      Dewailly E.

Breast milk contamination by organochlorines in Northern Québec. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED '91 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:130-3.

 

177      Gerdes N.

Optagelse og udskillelse af bly hos arbejdere i grønlandsk minebys koncentratlager. Ugeskr Læger 1976;138:2584-6.

 

178      Grandjean P.

Kviksølvrisici på Grønland. Ugeskr Læger 1985;147:2424-5.

 

179      Grandjean P, Jørgensen PJ.

Retention of lead and cadmium in prehistoric and modern human teeth. Environ Res 1990;53:6-15.

 

180      Hansen JC.

En undersøgelse af den grønlandske befolknings belastning med tungmetaller. Tusaut 1979;2:2.

 

181      Hansen JC, Harvald B.

Undersøgelse af den grønlandske befolknings belastning med tungmetaller. Tusaut 1980;1-2:17-22.

 

182      Hansen JC.

A survey of human exposure to mercury, cadmium and lead in Greenland. Meddr Grønland 1981;3:1-36.

 

183      Hansen JC.

Trace metal concentration in hair from ancient and present-day Greenlanders. In: Harvald B, Hansen JPH, eds. Circumpolar Health 81. Proceedings of 5th International Symposium on Circumpolar Health. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1981;33:543-5.

 

184      Hansen JC, Wulf HC, Kromann N, Albøge K.

Human exposure to heavy metals in East Greenland. I. Mercury. Sci Total Environ 1983;26:233-43.


185      Hansen JC, Kromann N, Wulf HC, Albøge K.

Human exposure to heavy metals in East Greenland. II. Lead. Sci Total Environ 1983;26:245-54.

 

186      Hansen JC, Sloth HP.

Tungmetalbelastningen i Thuledistriktet. Århus: Hygiejnisk Institut, Århus Universitet, 1983.

 

187      Hansen JC.

Tungmetaller - en fare for den grønlandske befolknings sundhed? Tusaut 1983;2:2-7.

 

188      Hansen JC, Kromann N, Wulf HC, Albøge K.

Selenium and its interrelation with mercury in wholeblood and hair in an East Greenlandic population. Sci Total Environ 1984;38:33-40.

 

189      Hansen JC, Christensen RB, Allermand H, Albøge K, Rasmussen R.

Concentrations of mercury, selenium and lead in blood samples from mothers and their newborn babies in four Greenlandic hunting districts. Meddr Grønland, Man & Soc 1984;6:1-19.

 

190      Hansen JC, Wulf HC, Kromann N, Albøge K.

Cadmium concentrations in blood samples from an East Greenlandic population. Dan Med Bull 1985;32:277-9.

 

191      Hansen JC.

Dietary selenium intake in Greenland related to mercury exposure. In: Fortuine R, ed. Circumpolar Health 1984. Proceedings of the 6th International Symposium on Circumpolar Health. Seattle and London: University of Washington Press, 1985:266-7.

 

192      Hansen JC, Pedersen HS.

Environmental exposure to heavy metals in North Greenland. Arctic Med Res 1986;41:21-34.


193      Hansen JC.

Er kviksølvbelastningen i Grønland en reel fare? Tusaaut 1986;2:2-10.

 

194      Hansen JC.

Actual exposure to heavy metals in Greenland, natural and man-made sources. In: POAC 85, the 8th International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions. Hørsholm: Danish Hydraulic Institute, 1986:1261-78.

 

195      Hansen JC.

Blood mercury concentrations in birthgiving Greenlandic women. Arctic Med Res 1988;47(suppl 1):175-8.

 

196      Hansen JC.

Exposure to heavy metals (Hg, Se, Cd & Pb) in Greenlanders. A review of an Arctic environmental study. University of Aarhus, Institute of Environmental and Occupational Medicine, 1988.

 

197      Hansen JC, Danscher G.

Kviksølvundersøgelse af grønlandske slædehunde. Tusaaut 1988;2:13-6.

 

198      Hansen JC, Tarp U, Bohm J.

Prenatal exposure to methyl mercury among Greenlandic polar Inuits. Arch Environ Health 1990;45:355-8.

 

199      Hansen JC.

Human exposure to metals through consumption of marine foods: a case study of exceptionally high intake among Greenlanders. In: Furness RW, Rainbow PS, eds. Haavy metals in the marine environment. CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida,  1990:227-43.

 

200      Hansen JC, Jensen TG, Tarp U.

Changes in blood mercury and lead levels in pregnant women in Greenland 1983-1988. In: Postl B, Gilbert P, Goodwill J et al, eds. Circumpolar Health 90. Proceedings of the 8th International Congress on Circumpolar Health. Winnipeg: University of Manitoba Press, 1991:605-7.


201      Hansen JC.

Miljøtoksikologiske undersøgelser i Grønland. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED '91 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:134-6.

 

202      Hansen JC, Danscher G.

Quantitative and qualitative distribution of mercury in organs from arctic sledgedogs: An atomic absorption spectophotometric and histochemical study of tissue samples from natural long-termed high dietary organic mercury-exposed dogs from Thule, Greenland. Pharmacology and Toxicology 1995;77:189-95.

 

203      Hansen JPB.

Blyeksponering af medarbejdere i en arktisk blymine. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED'91 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:125-30.

 

204      Hasunen K, Osen KK, Westlund K, eds.

Proceedings of Symposium on Health Problems Caused by Air Pollution and Water Regulation, Tromsø, Norway, March 9.-10., 1982. Arctic Med Res 1983;35.

 

205      Helms HJ.

Mercury and other pollutants buried at Thule Air Base. Inuit Arctic Pol Rev 1984;2:13.

 

206      Jensen GE, Clausen J.

Organochlorine compounds in adipose tissue of Greenlanders and southern Danes. J Toxicol Environ Health 1979;5:617-29.

 

207      Johansen LG, Nygård S.

Intern blyforgiftning på Grønland. Ugeskr Læger 1987;149:750-1.

 

208      Johansen P.


Heavy metals in marine mammals and heavy metal intake in humans in Greenland. In: Harvald B, Hansen JPH, eds. Circumpolar Health 81. Proceedings of 5th International Symposium on Circumpolar Health. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1982;33:540-2.

 

209      Milman N, Mathiassen B, Kromann N.

Iron status markers in an East Greenlandic Inuit population from the Scoresbysund District. Trace Elements and Electrolytes 1994;11:29-35.

 

210      Milman N, Mathiassen B, Hansen JC, Bohm J.

Blood levels of lead, cadmium and mercury in a Greenlandic Inuit hunter population from the Thule district. Trace Elements and Electrolytes 1994;11:3-8.

 

211      Nielsen CO.

Højt cadmium-niveau i grønlandske sæler. Forskningen og Samfundet, Forskningssekretariatet 1986;3:20-2.

 

212      Pedersen H.

Inuit of Thule may hold an unfortunate world record. Inuit Arctic Pol Rev 1984;2:12-3.

 

213      Poirier S, Hubert A, de Thé G, Ohshima H, Bourgade MC, Bartsch H.

Occurrence of volatile nitrosamines in food samples collected in three high-risk areas for nasopharyngeal carcinoma. IARC Sci Publ 1987;84:415-9.

 

214      Poirier S, Bouvier G, Malaveille C, Ohshima H, Shao YM, Hubert A, Zeng Y, de Thé G, Bartsch H.

Volatile nitrosamine levels and genotoxicity of food samples from high-risk areas for nasopharyngeal carcinoma before and after nitrosation. Int J Cancer 1989;44:1088-94.

 

215      Tarp U, Hansen JC.

Influence of diet on blood cadmium in Greenlanders. In: Postl B, Gilbert P, Goodwill J et al, eds. Circumpolar Health 90. Proceedings of the 8th International Congress on Circumpolar Health. Winnipeg: University of Manitoba Press, 1991:768-9.

 

216      Tulinius AV, Johansen LG.


Dental amalgam - the possible contribution to mercury burden in Greenland Inuit. Arctic Med Res 1991;50:73-5.

 

217      Tulinius AV.

Kviksølvbelastningen i Nanortalik. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED '91 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:159-61.

 

218      Tulinius AV.

Methyl mercury - dental amalgam fillings - intellectual abilities in Greenland Inuit school children. In: Pétursdóttir G, Sigurdsson SB, Karlsson MM, Axelsson J, eds. Circumpolar Health 93. Proceedings of the 9th International Congress on Circumpolar Health. Arctic Med Res 1994;53(suppl 2):777-9.

 

219      Tulinius AV.

Mercury, dental amalgam fillings and intellectual abilities in Inuit school children in Greenland. Arctic Med Res 1995;54:78-81.

 

220      Wulf HC, Kromann N, Kousgaard N, Hansen JC, Niebuhr E, Albøge K.

Sister chromatid exchange (SCE) in Greenlandic Eskimos. Dose-response relationship between SCE and seal diet, smoking, and blood cadmium and mercury concentrations. Sci Total Environ 1986;48:81-94.


2.4      Health Effects of Geography, Weather, Climate, and Seasons/ Geografi, vejr, klima og årstiders påvirkning af helbredet

Includes studies on the adverse health effects of the northern environment generally, seasons, weather, wind, storms, extended light or darkness. Excludes cold adaptation and acclimatization (3.2)/Omfatter undersøgelser om betydningen for helbredet af det nordlige miljø i almindelighed, årstider, vind, vejr og lysforhold. Omfatter ikke kuldeadaptation og akklimatisering (3.2).

 

221      Bøjlen K, Bentzon MW.

The influence of climate and nutrition on age of menarche. A historical review and a modern hypothesis. Hum Biol 1967;40:69-85.

 

222      Granberg P-O, Hassi J, Holmér I, Larsen T, Refsum H, Yttrehus K, Knip M, eds.

Cold Physiology and Cold Injuries. Proceedings of the Nordic Conference on Cold, Tromsø, Norway, January 30.-February 2., 1991. Arctic Med Res 1991;50(suppl 6):160.

 

223      Kromann N, Wulf HC, Eriksen P, Brodthagen H.

Relative ultraviolet spectral intensity of direct solar radiation, sky radiation and surface reflections. Relative contribution of natural sources to the outdoor UV irradiation of man. Photodermatol 1986;3:73-82.

 

224      Lehmann W, ed.

Der Mensch in der Arktis. 4th International Symposium of the Human Adaptability Section of the International Biological Programme, Kiel May 21-24, 1970. Anthrop Anz 1971;33:114-31.

 

225      Leppäluoto J, ed.

Proceedings from the International Conference on Effects of Cold on the Human Organism, Oulu, Finland, February 10.-11., 1995. Arctic Med Res 1995;54(suppl 2):88.


226      Linderholm H, Leppäluoto J, eds.

Proceedings of meeting on cold exposure in medical research and clinical practise, Oulu, Finland, January 29., 1981. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1982;30.

 

227      Simpson HW.

Field studies of human stress in polar regions. Br Med J 1967;1:530-3.

 

228      Vanggaard L.

Kuldeforskning fra teori til praksis. Tidsskriftet Grønland 1976;24:261-71.

 

229      Wulf HC.

Effects of ultraviolet radiation from the sun on the Inuit population. In: Pétursdóttir G, Sigurdsson SB, Karlsson MM, Axelsson J, eds. Circumpolar Health 93. Proceedings of the 9th International Congress on Circumpolar Health. Arctic Med Res 1994;53(suppl 2):416-22.

 

2.5      Cultural and Socio-economic Determinants of Health/Kulturelle og socio-økonomiske faktorer af betydning for sundheden

Includes studies on the health effects of poverty, unemployment, welfare, cash economy, subsistence economy, and traditional attitudes, beliefs and practices. Excludes traditional healing (1.2) and traditional dietary practices (3.4)/Omfatter undersøgelser om betydningen for helbredet af fattigdom, arbejdsløshed, understøttelse, pengeøkonomi og substitutions økonomi, samt af traditionelle holdninger, tro og skikke. Omfatter ikke traditionel medicin (1.2) og traditionel ernæring (3.4).

 

230      Bjerregaard P.

Mortality studies in Greenland. Regional differences in alcohol related deaths and infant mortality. Arctic Med Res 1985;40:69-74.

 

231      Bjerregaard P.

A sociobiological model for child survival in Greenland. Arctic Med Res 1988;47(suppl 1):513-5.

 


232      Bjerregaard P.

Geographic variation of mortality in Greenland. Economic and demographic correlations. Arctic Med Res 1990;49:16-24.

 

233      Bjerregaard P.

What is social environment and how does it influence health in Greenland? In: Postl B, Gilbert P, Goodwill J et al, eds. Circumpolar Health 90. Proceedings of the 8th International Congress on Circumpolar Health. Winnipeg: University of Manitoba Press, 1991:690-2.

 

234      Christensen NO.

Certain socioeconomic conditions in Greenland, a brief survey. Arch Environ Health 1968;17:464-73.

 

235      Curtis T.

Cultural sociology analysis and community health policy. In: Pétursdóttir G, Sigurdsson SB, Karlsson MM, Axelsson J, eds. Circumpolar Health 93. Proceedings of the 9th International Congress on Circumpolar Health. Arctic Med Res 1994;53(suppl 2):79- 80.

 

236      Forsius H.

Problems in families with an "absent father". Arctic Med Res 1985;40:80-3.

 

237      From A, Jensen KJ, Friis P, Kjær A.

Sociale problemer i Grønland. Levevilkår og sociale problemer i Vestgrønland. København: Socialforskningsinstituttets Publikationer, 1975:64.

 

238      Gilberg R.

The Polar Eskimo population, Thule District, North Greenland. Meddr Grønland 1976;203(3).

 

239      Glarborg K.

Børn og opdragelse i Grønland. Et sociologisk studie. En rapport ved Kirsten Glarborg med indledning af Franz From. København: Gjellerups Forlag, 1968.


240      Hansen JPH, Berry JW, eds.

Proceedings of the WHO/Nordic Council for Arctic Medical Research working group on problems of family health in circumpolar regions, Ilulissat/Jakobshavn, Greenland April 20-22, 1985. Arctic Med Res 1985;40.

 

241      Hansen KG.

Beskrivelse af en grønlandsk konfliktløsningsmodel. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED '91 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:73-6.

 

242      Harvald B.

A family health intervention model. Arctic Med Res 1985;40:95-6.

 

243      Herman M, Smidt CM.

Synspunkter på befolkningsflytninger. Mentalhygiejne 1969;7-8:179-82.

 

244      Høy L.

Grønland - hvad er sundhed? Tidsskr Sygepl 1994;94:28-30.

 

245      Jensen E.

High-risk children in Greenland. Arctic Med Res 1985;40:37-9.

 

246      Lynge A, Stenbæk MA, eds.

Social, housing and health conditions in Greenland. Life quality as the basis of the development of the Inuit societies. Arctic Policy 1987:81-90.

 

247      Lynge I, Cordtz T.

The impact of modern technology on health in Greenland. In: Nielsen AH. Polartech' 90. An International Conference on Development and Commercial Utilization of Technologies in Polar Regions. Hørsholm: Danish Hydraulich Institute, 1990:319-24. Also published in Arctic Med Res 1991;50:76-8.


248      Lynge I, Bjerregaard P.

Family Health (editorial). Arctic Med Res 1995;54(suppl 1):5-6.

 

249      Lynge I.

A keynote on family health. Arctic Med Res 1995;54(suppl 1): 7-10.

 

250      Magnusson MS, Robert-Lamblin J.

Winter-Nomadism in the Ammassalik Region in East-Greenland. In: Pétursdóttir G, Sigurdsson SB, Karlsson MM, Axelsson J, eds. Circumpolar Health 93. Proceedings of the 9th International Congress on Circumpolar Health. Arctic Med Res 1994;53(suppl 2):344-8.

 

251      Munk J.

Family health in Greenland - as the social authorities see it. Arctic Med Res 1985;40:92-4.

 

252      Olsen OR.

Cultural change and health consequences in Inuit. Arctic Med Res 1985;40:28-31.

 

253      Perrot M.

Les Ammasalimiut au Danemark 1972. Étude démographique et psycho-sociologiques de l'emigration de la côte orientale du Groenland. Bull Mem Soc d'Anthrop Paris 1974;2:5-102.

 

254      Purvis V.

A frozen slum. Geograph Magazine 1992;64:26-7.

 

255      Rasmussen H.

Samfundsskabte lidelser/sygdomme - og forskningspolitik. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED '91 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:16-9.

 

256      Rasmussen H.


Betragtninger om forholdet mellem sociale livsbetingelser og sundhedsfremme. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:29-30.

 

257      Robert J.

Enquéte sociologique au Scoresbysund (côte orientale du Groenland 1968). J Société Américanistes 1968;57:101-26.

 

258      Robert J.

Démographie et acculturation. Une nouvelle phase dans l'histoire des Ammassalimiut émigrés au Scoresbysund. J Société Américanistes 1970;59:147-55.

 

259      Robert J.

Les Ammassalimiut émigrés au Scoresbysund. Etude démographique et socio-économique de leur adaptation (Côte orientale du Groenland 1968), Cahiers du C.R.A. nos 11-12. Bull Mem Soc d'Anthrop Paris 1971;8:5-136.

 

260      Robert-Lamblin J.

Kummiut (Est-Groenland). De la Chasse au Phoque a la Pêche a la Morue, Incidences Sociologiques et Demographiques sur la Vie de Village. Actes du XLII Congrés International des Américanistes 1976;5:98-108.

 

261      Robert-Lamblin J.

Famille bioloque et famille sociale a Ammassalik côte est du Groenland. Etudes/Inuit/Studies 1978;2:23-35.

 

262      Robert-Lamblin J.

Les differents changements survenus dans la fecondite d'une petite population du Groenland (Les Ammassalimiut du Groenland de L´est). In: Les changements au les transitions démographiques dans le monde contemporain en développement. Paris: Éditions de l´Orstom, 1986:243-57.

 

263      Robert-Lamblin J.


Life, health and therapy among the East Greenlanders: Tradition and acculturation. Inuit studies occasional papers 4. Papers from the seventh Inuit Studies Conference, Alaska 1990. Association Inuksiutiit Katimajiit inc. 1992;4:115-23.

 

264      Rosenkvist I.

Børn og hospital. Kontakten til hjemmet opretholdes og afskeden forberedes i god tid. Tidsskr Sygepl 1979;12:19.

 

265      Søby RM.

Samfundslivet i Nordgrønlands bygder. Tusaaut 1987;1:19-27.

 

266      Ulrich G.

The woman in Greenland. In: Harvald B, Hansen JPH, eds. Circumpolar Health 81. Proceedings of 5th International Symposium on Circumpolar Health. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1982;33:459-60.

 

267      Zachau-Christiansen B.

Family health and the child in Greenland. Arctic Med Res 1985;40:75-9.


3.        Studies on the Healthy Individual/Undersøgelser om raske per-soner

 

3.0      Normal Physiology and Metabolism/Normal fysiologi og stofskifte

Includes studies on the normal chemical and hormonal constituents of the blood and tissue and on normal physiology. Excludes blood lipid studies (3.1), cold adaptation (3.2), cardio-respiratory and exercise physiology (3.3), studies on the metabolism of specific nutrients (3.4), and growth and development (3.5)/Omfatter undersøgelser om de normalt forekommende kemiske og hormonale bestanddele i blod og væv samt om den normale fysiologi. Omfatter ikke blodlipid undersøgelser (3.1), kuldetilpasning (3.2), hjerte- lunge- og motionsfysiologi (3.3), undersøgelser om omsætningen af specifikke næringsstoffer (3.4) samt vækst og udvikling (3.5).

 

268      Campbell IT, Wilson DW, Walker RF, Griffiths K.

The use of salivary steroids to monitor circadian rhythmicity on expeditions in the Arctic. Chronobiol Int 1985;2:55-9.

 

269      Jeppesen BB, Harvald B.

Serum calcium in Greenland Eskimos. Acta Med Scand 1983;214:99-101.

 

270      Jeppesen BB, Blach A, Harvald B.

Serum magnesium in Greenland Eskimos. Acta Med Scand 1984;215:477-9.

 

271      Johansen LG, Gram J, Kluft C, Jespersen J.

Circadian variation of fibrinolytic activity among Eskimos in Greenland. Arctic Med Res 1989;48:204-7.

 

272      Krabbe B, Kleist I-L.

B-Hæmoglobin, B-Ery-volumen%, B-Glukose i den grønlandske befolkning - en befolkningsundersøgelse. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:181-2.


273      Luzzio AJ.

Comparison of serum proteins in Americans and Eskimos. J Appl Physiol 1966;21:685-8.

 

274      Simpson HW, Bellamy N, Bohlen J, Halberg F.

Double blind trial of a possible chronobiotic (Quiadon). Field studies in N.W. Greenland. Int J Chronobiol 1973;1:287-311.

 

3.1      Blood Lipid Studies/Undersøgelser om blodlipider

Includes studies on blood cholesterol, triglycerides, and other blood lipid components in the normal individual. Excludes arteriosclerosis (11.0)/Omfatter undersøgelser om kolesterol, triglycerider og andre blodlipid bestanddele hos det normale individ. Omfatter ikke arteriosklerose (11.0).

 

275      Ackman RG, Eaton CA, Dyerberg J.

Marine docosenoic acid isomer distribution in the plasma of Greenland Eskimos. Am J Clin Nutr 1980;33:l814-7.

 

276      Bang HO, Dyerberg J, Nielsen AB.

Plasma lipid and lipoprotein pattern in Greenlandic West-coast Eskimos. Lancet 1971;1:1143- 5.

 

277      Bang HO, Dyerberg J.

Lipidmønstret hos grønlandske fangere på overvejende maritim-animalsk kost. Aalborg: Aalborg Sygehus Nord, 1971.

 

278      Bang HO, Dyerberg J.

Plasma lipids and lipoproteins in Greenlandic west coast Eskimos. Acta Med Scand 1972;192:85-94.

 

279      Bang HO, Dyerberg J.

Further investigations on the lipid metabolism in Greenlandic Eskimos. Preliminary report. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1974;6:5-6.

 

280      Bang HO, Dyerberg J.


Blodets fedtindhold og kostens sammensætning hos en vestgrønlandsk befolkningsgruppe. Ugeskr Læger 1975;137:1641-6.

 

281      Bang HO, Dyerberg J, Hjørne N.

Investigation of blood lipids and food composition of Greenlandic Eskimos. In: Shephard RJ, Itoh S, eds. Circumpolar health 76. Proceedings of the 3rd International Symposium on Circumpolar Health. University of Toronto Press, 1976:141-5.

 

282      Bang HO, Dyerberg J.

Fedtforskning i Grønland. Tidsskriftet Grønland 1976;24:307-10.

 

283      Bang HO, Dyerberg J.

Undersøgelse over blodets fedtindhold samt kostens sammensætning hos en nordvestgrønlandsk befolkningsgruppe. Tusaut 1977;1:14-5.

 

284      Bang HO, Dyerberg J.

Lipid metabolism in Greenlanders. Meddr Grønland 1981;2:1-21.

 

285      Bang HO.

Lipid research in Greenland. Preventive and therapeutic consequences. Scand J Soc Med 1990;18:53-7.

 

286      de Knijff P, Johansen LG, Rosseneu M, Frants RR, Jespersen J, Havekes LM.

Lipoprotein profile of a Greenland Inuit population. Influence of anthropometric variables, Apo E and A4 polymorphism, and lifestyle. Arterioscler Thromb 1992;12:1371-9.

 

287      Dyerberg J.

Lipoproteiner i plasma bestemt ved agarosegel elektroforese (diss). København, FADL´s forlag, 1973.

 

288      Dyerberg J, Bang HO, Hjørne N.

Fatty acid composition of the plasma lipids in Greenland Eskimos. Am J Clin Nutr 1975;28:958- 66.


289      Dyerberg J, Bang HO, Hjørne N.

Plasma cholesterol concentration in Caucasian Danes and Greenland West-coast Eskimos. Dan Med Bull 1977;24:52-5.

 

290      Dyerberg J, Bang HO.

Haemostatic function and platelet polyunsaturated fatty acids in Eskimos. Lancet 1979;2:433-5.

 

291      Dyerberg J, Bang HO.

Lipid metabolism, atherogenesis, and haemostasis in Eskimos: the role of the prostaglandin-3 family. Haemostasis 1979;8:227-33.

 

292      Dyerberg J.

Platelet - vessel wall interaction: influence of diet. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 1981;294:373-81.

 

293      Dyerberg J.

Biological and chemical implications of a diet high in eicosapentaenoic acid: its influence on hemostasis and prostaglandin metabolism. Adv Prostaglandin Thromboxane Leukot Res 1985;15:261-4.

 

294      Dyerberg J.

n-3 polyumættede fede syrer og deres mulige rolle i sygdomsprævention. Ugeskr Læger 1987;149:1723-8.

 

295      Dyerberg J, Schmidt EB.

n-3 fatty acids and cardiovascular disease-observations generated by studies in Greenland Eskimos. Wien Klin Wochenschr 1989;101:277-82.

 

296      Dyerberg J.

The epidemiology of omega 3 fatty acids. World Rev Nutr Diet 1994;76:133-6.

 

297      Feskens EJM, Kromhout D.

Epidemiologic studies on Eskimos and fish intake. Ann New York Acad Sci 1993;683:9-15.

 


298      Fischer S, Weber PC, Dyerberg J.

The prostacyclin/thromboxane balance is favourably shifted in Greenland Eskimos. Prostaglandins 1986;32:235-41.

 

299      Gerdes LU, Schmidt EB, Klausen IC, Kristensen SD, Ernst E, Færgeman O, Dyerberg J.

Plasma concentration levels of apolipoprotein A-I, apolipoprotein B and lipoprotein (a) in Greenland Inuit (Eskimos). J Intern Med 1992;231:623-5.

 

300      Jørgensen KA, Nielsen AH, Dyerberg J.

Hemostatic factors and renin in Greenland Eskimos on a high eicosapentaenoic acid intake. Results of the Fifth UmanaK Expedition. Acta Med Scand 1986;219:473-9.

 

301      Sinclair HM.

The relative importance of essential fatty acids of the linoleic and linolenic families: Studies with an Eskimo diet. Progress in Lipid Res 1981;20:897-9.

 

302      Stoffersen E, Jørgensen KA, Dyerberg J.

Antithrombin III and dietary intake of polyunsaturated fatty acids. Scand J Clin Lab Invest 1982;42:83-6.

 

303      Vane JR, Moncada S.

Polyunsaturated fats: cod liver or cod swallop? Prostaglandins and Therapeutics 1979;5(2):2.

 

304      Zuccato E, Hornstra G, Dyerberg J.

Long term 'marine diet' in Eskimos is not associated with altered urinary excretion of total tetranor prostaglandin metabolites. Prostaglandins 1985;30:465-77.


3.2      Cold Adaptation and Acclimatization/Kuldetilpasning og akklima-tisering

Includes studies on metabolic and physiological responses to cold and rewarming and on short- and long-term adaptation to a cold environment. Excludes general health effects of a northern climate (2.4)/Omfatter undersøgelser om stofskifte og fysiologiske reaktioner på kulde og genopvarmning samt om kort- og langtidstilpasning til et koldt miljø. Omfatter ikke det nordlige klimas almene påvirkninger af helbredet (2.4).

 

305      Christensen C.

Hypotermi. Patofysiologi, klinisk billede og behandling. Ugeskr læger 1990;152:2295-9.

 

306      Johansen AT, Norman N.

Reproductive hormones during 42 days of maximal physical effort, low temperatures and general hardship. Arctic Med Res 1991;50(suppl 6):142-7.

 

307      Lund-Larsen K, Wika M, Krog J.

Circulatory responses of the hand of Greenlanders to local cold stimulation. Arctic Anthrop 1970;7:21-5.

 

308      Savourey G, Vallerand AL, Bittel JH.

General and local cold adaptation after a ski journey in a severe arctic environment. Eur J Appl Physiol 1992;64:99-105.

 

309      Vanggaard L.

Pathophysiology and treatment of wet-cold exposure. Nordic Concil for Arctic Med Res Report 1973;4:22-4.

 

310      Vanggaard L, ed.

Proceedings from the meeting on medical aspects of modern fishery and medical problems related to cold exposure, Thorshavn, Faroe Islands, May 28.-29., 1976. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1977;18.


3.3      Cardio-respiratory Physiology and Fitness/Hjerte-lunge fysiologi og kondition

Includes studies on fitness and the respiratory, cardiovascular, and metabolic response to exercise and other physical activity/Omfatter undersøgelser om kondition samt åndedræts- hjertekar- og stofskiftereaktioner på motion og andre fysiske aktiviteter.

 

311      Lammert O.

Maximal aerobic power and energy expenditure of Eskimo hunters in Greenland. J Appl Physiol 1972;33:184-8.

 

312      Vokac Z, Rodahl K.

Maximal aerobic power and circulatory strain in Eskimo hunters in Greenland. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1976;16:16-30.

 

3.4      Diet and Nutrition/Kost og ernæring

Includes studies relating to the nutritional value of traditional foods, changing patterns of dietary intake, physiological measures of nutrition, and lactation. Excludes dietary deficiency diseases (8.1) and anaemia (19.0)/Omfatter undersøgelser angående den ernæringsmæssige værdi af traditionel kost, varierende mønstre for kostindtagelse, fysiologiske mål for ernæring og amning. Omfatter ikke mangelsygdomme (8.1) og anæmi (19.0).

 

313      Bang HO, Dyerberg J, Hjørne N.

The composition of food consumed by Greenland Eskimos. Acta Med Scand 1976;200:69-73.

 

314      Bang HO, Dyerberg J, Sinclair HM.

The composition of the Eskimo food in northwestern Greenland. Am J Clin Nutr 1980;33:2657-61.

 

315      Bang HO.

Nutrition and metabolism in circumpolar areas. In: Harvald B, Hansen JPH, eds. Circumpolar Health 81. Proceedings of 5th International Symposium on Circumpolar Health, 1981. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1981;33:241-2.

 


316      Berg L.

Dietary habits of Greenland school children. In: Shephard RJ, Itoh S, eds. Circumpolar Health 76. Proceedings of the 3rd International Symposium on Circumpolar Heatlh. University of Toronto Press, 1976:150-4.

 

317      Bonneval L de, Robert-Lamblin J.

Utilisation des végétaux á Ammassalik (Est Groenland). Études/Inuit/Studies 1979;3:103-17.

 

318      Brenøe C.

Kostundersøgelse i Grønland. København: Statens Husholdningsråd, 1979.

 

319      Campbell IT.

Energy intakes on sledging expeditions. Br J Nutr 1981;45:89-94.

 

320      Hansen PK, Fenger HJ, Gimsing P, Gudmand-Høyer E, Hippe E.

The concentration of vitamin B12, transcobalamins and folate in blood in a Greenland Eskimo population sample. Increased cobalamin and transcobalamin II in plasma compared with a Danish reference group. Scand J Haematol 1980;25:175-80.

 

321      Helms P.

Kostundersøgelse i Angmagssalik. Tusaut 1981;1-2:10-18.

 

322      Helms P.

Changes in disease and food patterns in Angmagssalik, 1949-1979. In: Harvald B, Hansen JPH, eds. Circumpolar Health 81. Proceedings of 5th International Sympsium on Circumpolar Health. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1981;33:243-51.

 

323      Helms P.

Ernæringsforskning i Grønland. Tidsskrift Grønland 1986;34:152-62.


324      Helms P.

Fra grønlandsk fangerkost til moderne industrikost. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:76-80.

 

325      Milman N, Mathiassen B, Bohm J, Hansen JC.

Serum ferritin in a Greenlandic Inuit hunter population from the Thule district. Arctic Med Res 1992;51:10-5.

 

326      Milman N, Mathiassen B, Kromann N, Bohm J, Hansen JC.

Jernstatus hos grønlandske fangere fra Qaanaaq og Ittoqqortoormiit. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:118-20.

 

327      Nikolaissen R.

Arktisk ernæring. Nord Med 1971;85:37-45.

 

328      Ollivier-Henry J, Hoint-Pradier F.

Une experience de vie au Groenland: vers l'occidentalisation de la nourriture. Med et Nut 1988;24:209-12.

 

329      Pars T.

En kostundersøgelse - foretaget i to nordvestgrønlandske bygder: Saqqaq & Oqaatsut i 1991. Odense: Odense Universitet, 1992 (Specialerapport).

 

330      Statens Husholdningsråd.

Kostinterview in Greenland 1974. København: Statens Husholdningsråd, 1977:15-29.


3.5      Growth, Stature, Anthropometry, and Anatomic Variation/Fysisk udvikling og anatomisk variation

Includes studies on normal growth and development, height, weight, muscle development, skin-fold thickness, body fat, and anatomic variation not associated with disease/Omfatter undersøgelser om normal vækst og udvikling, højde, vægt, muskeludvikling, hudfoldtykkelse, legemsfedt og anatomisk variation, som ikke hænger sammen med sygdom.

 

331      Aas IH.

The depth of the lingual fossa in permanent maxillary incisors of East Greenland Eskimos. I. Statistical distribution and fluctuating dental asymmetry. Acta Odontol Scand 1982;40:229-34.

 

332      Aas IH.

The depth of the lingual fossa in permanent maxillary incisors of East Greenland Eskimos. II. Side asymmetry, sex differences, comparison of centrals and laterals and anthropologic aspects. Acta Odontol Scand 1982;40:235-9.

 

333      Aas IH.

Variability of a dental morphological trait. Acta Odontol Scand 1983;41:257-64.

 

334      Alexandersen V.

Tandmorfologisk variation hos eskimoer og andre mongolide populationer. Tandlægebladet 1970;74:587-602.

 

335      Alsbirk PH.

Anterior chamber depth in Greenland Eskimos. I. A population study of variation with age and sex. Acta Ophthalmol 1974;52:551-64.

 

336      Alsbirk PH.

Anterior chamber depth in Greenland Eskimos. II. Geographical and ethnic variation. Acta Ophthalmol 1974;52:565- 80.


337      Alsbirk PH.

Corneal diameter in Greenland Eskimos. Anthropometric and genetic studies with special reference to primary angle-closure glaucoma. Acta Ophthalmol 1975;53:635-46.

 

338      Alsbirk PH.

Anterior chamber of the eye. A genetic and anthropological study in Greenland Eskimos. Hum Hered 1975;25:418-27.

 

339      Alsbirk PH.

Variation and heritability of ocular dimensions. A population study among adult Greenland Eskimos. Acta Ophthalmol 1977;55:443-56.

 

340      Alsbirk PH.

Corneal thickness. I. Age variation, sex difference and oculometric correlations. Acta Ophthalmol 1978;56:95-104.

 

341      Alsbirk PH.

Corneal thickness. II. Environmental and genetic factors. Acta Ophthalmol 1978;56:105-13.

 

342      Alsbirk PH.

Anterior chamber depth, genes and environment. A population study among long-term Greenland Eskimo immigrants in Copenhagen. Acta Ophthalmol 1982;60:223-34.

 

343      Alsbirk PH.

Limbal and axial chamber depth variations. A population study in Eskimos. Acta Ophthalmol 1986;64:593-600.

 

344      Boesen P, Eriksen JH, Helm S.

Timing of permanent tooth emergence in two Greenland Eskimo populations. Community Dent Oral Epidemiol 1976;4:244-7.

 

345      Bøjlen K, Bentzon MW.

Eskimopigernes menarchealder. Bibliotek Læger 1965;156:109-43.

 


346      Cruwys E.

Morphological variation and wear in teeth of Canadian and Greenland Inuit. Polar Record 1988;24:293-8.

 

347      Curzon MEJ.

Three-rooted mandibular first permanent molars in Greenland Eskimo skulls. Arctic 1974;27:150-3.

 

348      Drenhaus U, Skrobak-Kaczynski J, Jørgensen JB.

Über den säkularen Trend der Akzeleration bei grönländischen Eskimos aus dem nördlichen Bezirk von Upernavik (West-Grönland). Z Morphol Anthropol 1974;65:293-304.

 

349      Ducros A.

Plis cutanés D'Ammassalimiut: Résultats préliminaires. Bull Mém Soc d'Anthrop Paris 1971;187-89.

 

350      Ducros A, Ducros J, Robbe P.

Pigmentation et brunissement comparés d'Eskimos (Ammassalimiut- Groenland de l'East). Bull Mém Soc d'Anthrop Paris 1975;79(2):299-316.

 

351      Frøhlich B, Pedersen PO.

Secular changes within Arctic and Sub-Arctic populations: a study of 632 human mandibles from the Aleutian Islands, Alaska and Greenland. Arctic Med Res 1992;51:173-88.

 

352      Gessain R.

De franske antropologiske undersøgelser på Grønland 1970. Nord Med 1971;10,86:1194.

 

353      Gilberg L, Gilberg Aa.

Antropologiske, arvebiologiske og genealogiske undersøgelser af polareskimoerne. Tidsskrift Grønland 1986;34:5-24.

 

354      Gilberg R, Jørgensen JB, Laughlin WS.

Anthropometrical and skinfold thickness measurements on the polar eskimos, Thule district, North Greenland. Meddr Grønland 1975;203(1):1-23.


355      Gilberg R.

Menneskets tilpasning til det arktiske miljø. Tusaut 1979;1:12-20.

 

356      Guilloud-Bataille M, Darlu P, Rovillé-Sausse F, Gessain R, Robert-Lamblin J.

Essai d'interprétation génétique et environmentale des ressemblances familiales pour le poids et la taille à la naisssance. L'exemple d'Ammassalik (Groenland Oriental). Bull et Mém Soc d'Anthrop Paris 1993;5:41-52.

 

357      Jakobsen J.

Pigmenteringsmønstre i gingiva og mundslimhinde hos vestgrønlændere. En klinisk undersøgelse. Tandlægebladet 1968;72:1141-54.

 

358      Jørgensen JB, Skrobak-Kaczynski J.

Secular changes in the Eskimo community of Augpilagtok. Z Morphol Anthropol 1972;64:12-9.

 

359      Jørgensen JB, Drenhaus U, Skrobak-Kaczynski J.

Einige Bemerkungen über die Veränderungen von Körpermerkmalen bei grönländischen Eskimos aus dem nördlichen Bezirk von Upernavik. Anthropol Anz 1974;34:89-101.

 

360      Jørgensen JB, Dahl J, Sangvichien S.

Anthropometrical studies on Greenlanders from two villages in the Upernavik area. Meddr Grønland 1976;202(2):1-24.

 

361      Krogstad O.

The maxillary prognathism in Greenland Eskimo - roentgen craniometric study. Z Morphol Anthropol 1972;64:279-307.

 

362      Krogstad O.

Functional aspects of maxillary prognathism. Z Morph Anthrop 1973;65:143-51.


363      Krogstad O.

The relationship between the lower margin of the nasal apture and the maxillary alveolar process. Z Morphol Anthropol 1973;65:34-54.

 

364      Kromann N, Degnbøl B.

Birth weight and length in a Greenland sealer district. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1976;16:3-15.

 

365      Littauer J, Sagild U, Jespersen CS, Andersen S.

Height and weight in Greenlanders. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1976;14:46-61.

 

366      Nielsen F, Becker-Christensen F.

Vækst hos børn i Ilulissat og Maniitsoq - en pilotundersøgelse. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:109-12.

 

367      Norn M.

Pigmentation of plica and lacrymal caruncle. Prevalence among Caucasians, Eskimos, and Japanese. Acta Ophthalmol 1984;62:939-43.

 

368      Norn M.

Pigment spots related to scleral emissaries in Eskimos, Mongols, and Caucasians. Acta Ophthalmol 1985;63:236-41.

 

369      Norn MS.

Corneal and superficial conjunctival pigmentation in Eskimos, Mongols, and Caucasians. Acta Ophthalmol 1985;63:454- 8.

 

370      Rovillé-Sausse F, Gessain R, Guilloud-Bataille M, Robert-Lamblin J, Darlu P.

Taille et poids de naissance des enfants d'Ammassalik (Groenland Oriental) 1956-1990. Bull et Mém Soc d'Anthrop Paris 1993;5:29-39.


371      Wasz-Hökert O, ed.

Proceedings of Seminar on Growth of Children in Northern Region, Oulu, Finland, June 10.-11., 1975. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1975;14.

 

372      Zachau-Christiansen B.

Height and weight in West Greenland children. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1976;15:40-5.

 

3.6      Genetics/Genetik

Includes studies on the genetics of blood- and serotypes, and other specific genetic markers. Excludes studies on hereditary diseases (17.0)/Omfatter undersøgelser om arvelighed for blodtyper og andre specifikke genetiske markører. Omfatter ikke undersøgelser om arvelige sygdomme (17.0).

 

373      Alsbirk KE, Alsbirk PH.

PTC taste sensitivity in Greenland. Eskimos from Umanaq. Distribution and correlation to ocular anterior chamber depth. Hum Hered 1972;22:445-52.

 

374      Arvilommi H, Berg K, Eriksson AW.

C3 types and their inheritance in Finnish Lapps, Maris (Cheremisses) and Greenland Eskimos. Humangenetik 1973;18:253-9.

 

375      Axelsson J, Jensson O, Tulunius H, eds.

Proceedings of Symposium on Epidemiological Problems in Genetics, Reykjavik, Iceland, June 29.-30., 1979. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1980;26.

 

376      Berg K, Eriksson AW.

Genetic marker systems in Arctic populations. I. Lp and Ag datas on the Greenland Eskimos. Hum Hered 1971;21:129-33.

 

377      Brøsen K.

Sparteine oxidation polymorphism in Greenlanders living in Denmark. Br J Clin Pharmacol 1986;22:415-9.


378      Brøsen K.

The relationship between imipramine matabolism and the sparteine oxidation polymorphism (diss). Dan Med Bull 1988;35:460-8.

 

379      Clasen K, Madsen L, Brøsen K, Albøge K, Misfeldt S, Gram LF.

Sparteine and mephenytoin oxidation: genetic polymorphisms in east and west Greenland. Clin Pharmacol Ther 1991;49:624-31.

 

380      Dam M, Kromann N, Flachs H, Hvidberg EF.

Phenytoin kinetics in Greenland Eskimos. In: Harvald B, Hansen JPH, eds. Circumpolar Health 81. Proceedings of 5th International Symposium on Circumpolar Health 1981. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1982;33:336-7.

 

381      Eriksen B, Svensmark O.

DNA polymorphism in Greenland. Allele and profile frequencies in a Greenland population sample using the VNTR probes MS1, MS31, MS43a and YNH24. Int J Legal Med 1994;106:254-7.

 

382      Eriksson AW, Kirjarinta M, Fellman J, Eskola MR, Lehmann W.

Adenosine deaminase polymorphism in Finland (Swedes, Finns, and Lapps), the Mari republic (Cheremisses), and Greenland (Eskimos). Am J Hum Genet 1971;23:568-77.

 

383      Eriksson AW, Kirjarinta M, Lehtosalo T, Kajanoja P, Lehmann W, Mourant AE, Tills D, Singh S, Benkmann HG, Hirth L, Goedde HW.

Red cell phosphoglucomutase polymorphism in Finland-Swedes, Finns, Finnish Lapps, Maris (Cheremisses) and Greenland Eskimos, and segregation studies of PGM types in Lapp families. Hum Hered 1971;21:140-53.

 

384      Eriksson AW, Fellman J, Kirjarinta M, Eskola MR, Singh S, Benkmann HG, Goedde HW, Mourant AE, Tills D, Lehmann W.

Adenylate kinase polymorphism in populations in Finland (Swedes, Finns, Lapps), in Maris, and in Greenland Eskimos. Humangenetik 1971;12:123- 30.


385      Eriksson AW, Partanen K, Frants RR, Pronk JC, Kostense PJ.

ABH secretion polymorphism in Icelanders, Åland Islanders, Finns, Finnish Lapps, Komi and Greenland Eskimos: a review and new data. Ann Hum Biol 1986;13:273-85.

 

386      Estaller W.

Serumparaoxonase - Polymorphismus bei Eskimos. München: Der Technischen Universität München, Fakultät für Medizin, 1985.

 

387      Fernet P, Mortensen WS, Langaney A, Robert J.

Hemotypology of Scoresbysund (East Greenland). Bull Mém Soc d'Anthrop Paris 1971;8:177-82.

 

388      Fernet P, Langaney A, Robbe P.

Resultats sérologiques de la mission de 1969 à Ammassalik. Cahiere du C.R.A., 11-12. Bull Mem Soc d'Anthrop Paris 1971;8:173-5.

 

389      Forsius H, Harvald B, eds.

Proceedings of Symposium on Genetic Diseases in the Sparsely Populated Areas of the Nordic Countries, Mariehamn,Finland, August 12, 1978. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1978;24.

 

390      Garred P, Madsen HO, Kurtzhals JA, Lamm LU, Thiel S, Hey AS, Svejgaard A.

Diallelic polymorphism may explain variations of the blood concentration of mannan-binding protein in Eskimos, but not in black Africans. Eur J Immunogen 1992;19:403-12.

 

391      Gessain R.

Groupes sanguins des Ammassalimiut en 1935. Bull Mém Soc d'Anthrop Paris 1971;83:169-85.

 

392      Grunnet N, Steffensen R, Jersild C.

Increased frequency of HLA-DRw14b(w6)-associated RFLP in Greenlanders of Eskimo origin. Tissue Antigens 1991;37:127-9.

 


393      Gürtler H, Gilberg Aa, Tingsgård P.

Blodtypefordelingen i Grønland. Medd Dansk Medicinsk Selskab 1973;1-2: 21.

 

394      Harvald B.

Current genetic trends in the Greenlandic population. In: Shephard RJ, Itoh S, eds. Circumpolar Health 76. Proceedings of the 3rd International Symposium on Circumpolar Health. University of Toronto Press, 1976:165-9.

 

394a    Harvald B.

Genetic epidemiology of Greenland. Arctic Med Res 1989;48:171-4.

 

394b    Harvald B.

Genetic epidemiology of Greenland. Clin Genet 1989;36:364-7.

 

395      Hvidberg EF.

Ethnic differences in phenytoin kinetics. Prog Clin Biol Res 1986;214:297-87.

 

396      Kissmeyer-Nielsen F, Andersen H, Hauge M, Kjerbye KE, Mogensen B, Svejgaard A.

HL-A types in Danish Eskimos from Greenland. Tissue Antigens 1971;1:74-80.

 

397      Kissmeyer-Nielsen F, Kjerbye KE, Lamm LU, Jørgensen J, Petersen GB, Gürtler H.

Study of the H-LA system in Eskimos. In: Histocompatibility Testing. Copenhagen: Munksgaard, 1972:317-24.

 

398      Klausen IC, Gerdes LU, Schmidt EB, Dyerberg J, Færgeman O.

Differences in apolipoprotein (a) polymorphism in west Greenland Eskimos and Caucasian Danes. Hum Genet 1992;89:384-8.

 

399      Kromann N, Christiansen J, Flachs H, Dam M, Hvidberg EF.

Differences in single dose phenytoin kinetics between Greenland Eskimos and Danes. Ther Drug Monit 1981;3:239-45.

 


400      Langaney A, Robert-Lamblin J, Fernet P.

Généalogies et polymorphismes sanguine des Groenlandais du Scoresbysund Cahiers du C.R.A.13. Bull Mém Soc d'Anthrop Paris 1974;13:147-52.

 

401      Langaney A, Gessain R, Robert J.

Migration and genetic kinship in Eastern Greenland. Soc Biol 1974;21:272-8.

 

402      Laughlin WS, Jørgensen JB.

Genetical and anthropological characteristics of arctic populations. In: Baker PT, Weiner WS, eds. The Biology of Human Adaptability. Oxford, 1966:469-95.

 

403      Madsen HO, Garred P, Kurtzhals JA, Lamm LU, Ryder LP, Thiel S, Svejgaard A.

A new frequent allele is the missing link in the structural polymorphism of the human mannan-binding protein. Immunogenetics 1994;40:37-44.

 

404      Meier RJ.

Historical and evolutionary explanations for dermatoglyphic diversity among Eskimos of Alaska, Canada, and Greenland. Birth Defects 1979;15:261-7.

 

405      Nellemann LJ, Møller A, Morling N.

PCR typing of DNA fragments of the short tandem repeat (STR) system HUMTH01 in Danes and Greenland Eskimos. Forensic Sci Int 1994;68:45-51.

 

406      Nielsen JC, Mårtensson L, Gürtler H, Gilberg Aa, Tingsgård P.

Gm types of Greenland Eskimos. Hum Hered 1971;21:405-19.

 

407      Nilsson LO, Eriksson AW.

Screening for haemoglobin and lactate dehydrogenase variants in the Icelandic, Swedish, Finnish, Lappish, Mari and Greenland Eskimo populations. Hum Hered 1972;22:372-9.


408      Persson I.

Transferrins in Greenland Eskimos. Acta Genet 1962;11:41-4.

 

409      Persson I.

The main Haptoglobin Types in Greenland Eskimos. Acta Genet 1962;12:292-5.

 

410      Persson I.

The Gc-System in Greenland Eskimos. Acta Genet 1963;13:84-7.

 

411      Persson I, Tingsgård P.

Serum types in East Greenland Eskimos. Acta Genet Stat Med 1966;16:84-8.

 

412      Persson I.

The distribution of serum types in West Greenland Eskimos. Acta Genet Stat Med 1968;18:261-70.

 

413      Persson I, Tingsgård P.

Serum protein types in East Greenland Eskimos. Acta Genet Stat Med 1968;18:61-9.

 

414      Persson I.

Anthropological investigations of the population of Greenland (diss). Meddr Grønland 1970;180(1).

 

415      Persson I, Melartin L, Gilberg Aa.

Alloalbuminemia. A search for albumin variants in Greenland Eskimos. Hum Hered 1971;21:57-9.

 

416      Persson I, Swan T.

Serumlipoprotein polymorphism in Greenlanders. Frequency of the Ag(x) factor. Hum Hered 1971;21:384-7.

 

417      Persson I, Rivat L, Rousseau PY, Ropartz C.

Ten Gm factors and the Inv system in Eskimos in Greenland. Hum Hered 1972;22:519-28.

 

418      Persson I, Viskum K, Gilberg Aa, Gessain R.


ABO blood groups and tuberculosis in North and East Greenlanders. Scand J Respir Dis 1974;55:162-5.

 

419      Persson I, Viskum K.

ABO blood groups and tuberculosis in north and east Greenlanders. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1974;6:9-10.

 

420      Petersen CM, Møller BK, Lamm LU.

HLA-DPw antigens in Danes and Eskimos as determined by local bulk PTL-reagents. Tissue Antigens 1987;30:217-28.

 

421      Shields GF, Schmiechen AM, Frazier BL, Redd A, Voevoda MI, Reed JK, Ward RH.

mtDNA sequences suggest a recent evolutionary divergence for Beringian and northern North American populations. Am J Hum Genet 1993;53:549-62.

 

422      Singh S, Saternus K, Münsch H, Altland K, Goedde HW, Eriksson AW.

Pseudocholinesterase polymorphism among ålanders (Finno-Swedes), Maris (Cheremisses, USSR) and Greenland Eskimos, and the segregation of some E1 and E2 locus types in Finnish Lapp families. Hum Hered 1974;24:352-62.

 

423      Steinberg AG, Tiilikainen A, Eskola MR, Eriksson AW.

Gammaglobulin allotypes in Finnish Lapps, Finns, Åland Islanders, Maris (Cheremis), and Greenland Eskimos. Am J Hum Genet 1974;26:223-43.

 

424      Stoffersen E, Jørgensen KA, Nymand G, Dyerberg J.

C3 polymorphism in Greenland Eskimos. Hum Hered 1982;32:49-51.

 

425      Wulf HC, Husum B, Kromann N, Niebuhr E.

Eskimoes and Caucasians have the same SCE levels both in Greenland and in Denmark. Hereditas 1986;105:273-5.


3.7      Behaviour and Psychology/Adfærd og psyke

Includes studies on normal behaviour, attitudes, language and communication and studies on tobacco use, and sexual behaviour and norms. Excludes alcoholism and other addictive disorders (9.1)/Omfatter undersøgelser af normal adfærd, holdninger, sprog og kommunikation samt undersøgelser om tobaksforbrug og sexualadfærd og -normer. Omfatter ikke alkoholisme og andre slags misbrug (9.1).

 

426      Briggs JL.

Playwork as a tool in the socialization of an Inuit child. Arctic Med Res 1990;49:34-8.

 

427      Cirone M, Nocoló V.

Psychological investigation of some attitudes of East Greenland Eskimos. Ric Sci 1964;5:299-334.

 

428      Cirone M, Venier N.

Il grado di differenziazione sessuale nel disegno di figura umana. Ricerca su Eschimesi della Groenlandia Orientale. Ric Sci 1965;(6):135-46.

 

429      Elsass P, Christensen HP, Falhof J, Hvolby A.

Greenlanders in hospital, lack of language understanding is not always a hindrance to intercultural communication. Comparison of interviews of Greenlandic patients and their Danish therapists with respect to concepts of communication, patient satisfaction, disease, and health. Arctic Med Res 1994;53:97-104.

 

430      Elsass P, Christensen HP, Falhof J, Hvolby A.

Grønlænderes sygdoms- og sundhedsopfattelse. En sammenlignende interviewundersøgelse af patienters og behandleres opfattelse af sygdom og sundhed. Ugeskr Læger 1994;156:1800-4.

 

431      Elsass P, Christensen HP, Falhof J, Hvolby A.

Grønlændere på hospital. En interviewundersøgelse af patienter og behandlere vedrørende informationsudveksling, tilfredshed og behandlingspræferencer. Ugeskr Læger 1994;156:1794-7.


432      Hansen JPH, Harvald B, Nuutinen EM, eds.

Tobacco and health. Proceedings of the IUCH/WHO Circumpolar Conference on Tobacco and Health. Yellowknife. N.W.T., Canada, April 4-6, 1989. Arctic Med Res 1990;49(suppl 2).

 

433      Heine C.

Nordic personality. In: Linderholm H, Backman C, Broadbent N, Joelsson, eds. Circumpolar Health 87. Proceedings of 7th International Congress on Circumpolar Health 1987. Arctic Med Res 1988;47(suppl 1):209-12.

 

434      Jørgensen B.

Sexuel adfærd i øst- og vestgrønlandsk distrikt. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED '91 - en grønlandsmedicinsk konference Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:153-6.

 

435      Kjær SK, Dahl C, Bock JE, Christensen RB, Lynge E, Engholm G, Jensen OM.

Seksualvaner hos 20-39 årige kvinder. En sammenligning af 3 populationsbaserede undersøgelser fra Nykøbing Falster, København og Nuuk/Godthåb. Ugeskr Læger 1990;152:2727-31.

 

436      Lanier AP, Bulkow LR, Novotny TE, Giovino GA, Davis RM.

Tobacco use and its consequences in northern populations. Arctic Med Res 1990;49(suppl 2):17-22.

 

437      Melbye M, Biggar RJ.

A profile of HIV-risk behaviours among travellers - a population based study of Danes visiting Greenland. Scand J Soc Med 1994;22:204-8.

 

438      Misfeldt J.

Trends in tobacco consumption in Greenland and a suggestion for plan of action. Arctic Med Res 1990;49(suppl 2):29-31.

 

439      Misfeldt JC, Senderovitz F, Melbye M, Olsen J.

Seksualvaner og viden om AIDS. En undersøgelse blandt unge i Grønland. Ugeskr Læger 1989;151:2715-9.


440      Misfeldt JC, Werdelin L, Senderovitz F, Melbye M, Olsen J.

Unge grønlænderes seksualvaner og viden om AIDS. En undersøgelse blandt elever i grønlandske erhvervsskoler i 1989. Ugeskr Læger 1990;152:237-9.

 

441      Moi H, From E, Olsen J, Misfeldt JC, Melbye M.

Changes in knowledge of HIV/AIDS, sexual behaviour and practice among STD patients in Greenland 1990-1992. Monitoring the Stop-AIDS campaign in Greenland. Arctic Med Res 1993;52:145-52.

 

442      Mygind L.

Seksualvaner hos unge kvinder i Maniitsoq/Sukkertoppen. Ugeskr Læger 1991;153:369-70.

 

443      Olsen GAa.

Sexual behaviour and attitude in Greenland. Madrid: Proceeding IV World Congress of Psychiatry. Exerpta Medica International Congress Series 1966;150:3063-6.

 

444      Olsen GAa.

Om de unges sexuelle adfærd. Mentalhygiejne 1969;7-8:201-4.

 

445      Olsen GAa.

Vurdering af seksualnormerne mellem ugifte i Grønland. Ugeskr Læger 1971;133:2443-8.

 

446      Olsen GAa.

Sexualnormer mellem ugifte i Grønland før og nu. Tidsskriftet Grønland 1971;19:353-64.

 

447      Olsen GAa.

Sexual norms under the influence of altered cultural patterns in Greenland. Acta Psychiatr Scand 1973;49:148-58.

 

448      Olsen GAa.

Das Seksualleben in Grönland. Sexualmedizin 1973;3:128-30.


449      Olsen GAa.

Sexual norms under the influence of altered cultural patterns in Greenland. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1974;8:47.

 

450      Olsen GAa.

Seksuel adfærd blandt ungdom i Grønland i socialmedicinsk belysning. København: Københavns Universitet, Institut for Social Medicin, 1974 (Publikation 4).

 

451      Olsen GAa.

Social parameters related to sexual behaviour and veneral diseases in Greenland. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1974;6:7-8.

 

452      Werdelin L, Misfeldt JC, Melbye M, Olsen J.

An update on knowledge and sexual behaviour among students in Greenland. Monitoring of the stop-AIDS campaign. Scand J Soc Med 1992;20:158-64.


 


4.        Health Surveys and Vital Statistics/Helbreds- sygelighedsundersøgelser og vitalstatistik

 

4.0      General Health Surveys and General Epidemiology/Almene helbreds- sygelighedsundersøgelser og almen epidemiologi

Includes broad-based health surveys of the population, and general descriptions of the health status of specific communities or groups/Omfatter befolkningsundersøgelser og almene beskrivelser af sundhedsstatus.

 

453      Anonymous.

Det grønlandske sygdomsspektrum. Ugeskr Læger 1969;131:936-7.

 

454      Anonymous.

Eskimo diets and diseases. Editorial. Lancet 1983;1:1139-41.

 

455      Bennike T.

Disease and health aspects under equator and on the polar circle. In: Harvald B, Hansen JPH, eds. Circumpolar Health 81. Proceedings of 5th International Symposium on Circumpolar Health. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1982;33:229-40.

 

456      Bjerregaard P, Bjerregaard B.

Disease pattern in Upernavik in relation to housing conditions and social group. Meddr Grønland, Man & Soc 1985;8:1-18.

 

457      Bjerregaard P.

Health trends in Greenland 1950-1987. In: Polartech' 90. An International Conference on Development and Commercial Utilization of Technologies in Polar Regions. Hørsholm: Danish Hydraulic Institute, 1990:310-8. Also published in Arctic Med Res 1991;50:79-82.

 

458      Bjerregaard P.

Disease pattern in Greenland: studies on morbidity in Upernavik 1979-1980 and mortality in Greenland 1968-1985. Arctic Med Res 1991;50(suppl 4):1-62.


459      Bjerregaard P.

Plans for the Greenland Health Survey. Arctic Med Res 1993;52:30-1.

 

460      Bjerregaard P, Senderovitz F.

Health interview survey in Greenland 1993. In: Pétursdóttir G, Sigurdsson SB, Karlsson MM, Axelsson J, eds. Circumpolar Health 93. Proceedings of the 9th International Congress on Circumpolar Health. Arctic Med Res 1994;53(suppl 2):33-4.

 

461      Bjerregaard P, Curtis T, Senderovitz F, Christensen U, Pars T.

Levevilkår, livsstil og helbred i Grønland. København: Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, 1995.

 

462      Bjerregaard P.

Livsbetingelser, levevilkår og helbred i Grønland. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:31-4.

 

463      Bjerregaard P, Senderovitz F, Ramlau-Hansen L.

Mennesker og sundhed. Kalaallit Nunaanni inuit peqqinnerlu. København: Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, 1995.

 

464      Bjerregaard P.

Health interview survey in Greenland. Arctic Med Res 1995;54(suppl 1):93-4.

 

465      Fenger HJ.

Sygdomsmønsteret på Grønland. Ugeskr Læger 1988;150:251-3.

 

466      Gottlieb J.

The pattern of medical contacts in a geographically isolated mine village in Greenland. Arctic Med Res 1990;49:195-7.

 

467      Gottlieb J.

Episodes of illness and medical service in a geographically isolated mine village in Greenland. Arctic Med Res 1990;49:128-31.


468      Gottlieb J.

Sygdomskontaktmønstret i første ansættelsesår i arktisk mineindustri. Ugeskr Læger 1992;154:1107-11.

 

469      Green A, Kromann N.

Epidemiological studies in the Upernavik District, Greenland. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1979;24:13-6.

 

470      Harvald B.

Træk af Grønlands nosografi. Medicinsk Forum 1971;24:35-49.

 

471      Harvald B.

Disease prevalence in Greenland. Proceedings of the 2nd International Symposium on Circumpolar Health. Acta Sociomed Scand 1972;(suppl 6):203-5.

 

472      Harvald B.

Epidemiology. Nordiska Samarbetskommittén för arktisk medicinsk forskning 1972;2:1-5.

 

473      Harvald B.

Eskimo disease pattern - genes or environment? Acta Med Scand 1982;212:97-8.

 

474      Jensen A, Dybdahl P.

Kontakt- og diagnosemønstret i sundhedsvæsenet i Sisimiut 1993-94. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:148-51.

 

475      Johnsen HM, Freudenthal HH, Whitfield WR, Kambskard J, Becker-Christensen FG.

Det akutte kirurgiske sygdomspanorama i Maniitsoq 1991-1992. En epidemiologisk undersøgelse og vurdering af operationsresultater. Ugeskr Læger 1994;156:4584-9.


476      Johnsen HM, Freudenthal HH, Whitfield WR, Kambskard J, Becker-Christensen FG.

Akut chirurgia major i Maniitsoq 1991-92. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:151-6.

 

477      Kromann N, Green A.

Epidemiological studies in the Upernavik district, Greenland. Incidence of some chronic diseases 1950-1974. Acta Med Scand 1980;208:401-6.

 

478      Kromann NP, Green A.

Incidence of some chronic diseases in the Upernavik district, Greenland, 1950-1974. In: Harvald B, Hansen JPH, eds. Circumpolar Health 81. Proceedings of 5th International Sympsium on Circumpolar Health, Copenhagen. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1981;2:33:252-4.

 

479      Misfeldt J.

Sundhedstilstanden i Grønland. Ugeskr Læger 1987;149:2948.

 

480      Misfeldt JC.

Sundhedsforholdene i Grønland. Ugeskr Læger 1990;26:152:893.

 

481      Pallisgaard G.

Sygdomsmønstret i Grønland 1990/91. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED '91 - en grønlandsmedicinsk konference Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:106-7.

 

482      Pedersen MJ, Nørgård D.

Sundhedsprofil for skoleelever i Grønland 1994 - skoleelevers psykiske sundhed. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:55-7.


483      Sagild U.

Epidemiologiske undersøgelser i Grønland. Nord Med 1965;74: 799.

 

484      Toft P.

Sygdomsmønstret på et inspektionsskib på togt ved Grønland. Ugeskr Læger 1984;146:2725-6.

 

485      Young TK.

Epidemiology and control of chronic diseases in circumpolar Eskimo/Inuit populations. Arctic Med Res 1986;42:25-47.

 

486      Zachau-Christiansen B.

Child health in Greenland. Proceedings of the 2nd International Symposium on Circumpolar Health 1971. Acta Sociomed Scand Suppl 1972;(suppl 6):97-9.

 

487      Zachau-Christiansen B.

Some epidemiological observations of Greenlandic children. Danish Med Bull 1982;29:212.

 

4.1      Vital and Mortality Statistics/Vital- og dødelighedsstatistik

Includes studies or surveys of general vital statistics, life expectancy, life tables, general mortality, and infant mortality/Omfatter undersøgelser og opgørelser om almen vitalstatistik, middellevetid, overlevelsestavler dødelighed og spædbarnsdødelighed.

 

488      Bjerregaard P.

Registration of causes of death in Greenland. In: de La Barre K, ed. Proceedings. International Workshop on Population Issues in Arctic Societies Montréal: Université de Montréal, Department de Demographie, Committee on Northern Population Research, 1985:109-14.

 

489      Bjerregaard P.

Grønlandsk dødsårsagsregistrering. Ugeskr Læger 1985;147:3742.


490      Bjerregaard P.

Validity of Greenlandic mortality statistics. Arctic Med Res 1986;42:18-24.

 

491      Bjerregaard P.

Infant mortality in Greenland. Arctic Med Res 1986;42:10-7.

 

492      Bjerregaard P, Johansen LG.

Tabte leveår i Grønland 1968-1983. Ugeskr Læger 1986;148:677-80.

 

493      Bjerregaard P, Johansen LG.

Mortality pattern in Greenland. An analysis of potential years of life lost 1968-83. Arctic Med Res 1987;46:71-7/(erratum 1989;48:42).

 

494      Bjerregaard P.

Child survival in Greenland and Kenya. Arctic Med Res 1988;47(suppl 1):510-2.

 

495      Bjerregaard P.

Causes of death in Greenland 1968-85. Arctic Med Res 1988;47:105-23.

 

496      Bjerregaard P, Juel K.

Avoidable deaths in Greenland 1968-1985: variations by region and period. Arctic Med Res 1990;49:119-27.

 

497      Bjerregaard P.

Aktuel medicinalstatistik. Dødelighed i Grønland 1968-1985. Ugeskr læger 1990;152:926-7.

 

498      Bjerregaard P, Misfeldt JC.

Infant and child mortality in Greenland is too high. In: Postl B, Gilbert P, Goodwill J et al, eds. Circumpolar Health 90. Proceedings of the 8th International Congress on Circumpolar Health. Winnipeg: University of Manitoba Press, 1991:558-60.


499      Bjerregaard P, Misfeldt J.

Børnedødsfald i Grønland. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED '91- en grønlandsmedicinsk konference Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:50-2.

 

500      Bjerregaard P, Misfeldt J.

Infant mortality in Greenland: secular trend and regional variation. Arctic Med Res 1992;51:126-35.

 

501      Bjerregaard P, Misfeldt JC, Kern P, Nielsen IM.

Toppen af isfjeldet. Børnedødsfald i Grønland 1987-1991. København: Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, Sektion for Grønlandsforskning, 1994.

 

502      Bjerregaard P, Misfeldt JC, Nielsen IM, Kern P.

Avoidable child deaths in Greenland 1987-91. In: Pétursdóttir G, Sigurdsson SB, Karlsson MM, Axelsson J, eds. Circumpolar Health 93. Proceedings of the 9th International Congress on Circumpolar Health. Arctic Med Res 1994;53(suppl 2):74-6.

 

503      Bjerregaard P.

Child survival in Greenland. Arctic Med Res 1995;54(suppl 1): 11-4.

 

504      Bjerregaard P, Misfeldt JC, Nielsen IM, Hansen PK.

Kan halvdelen af alle børnedødsfald i Grønland undgås? In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Læge-kredsforening, 1995:84-5.

 

505      Green A, Kromann N.

Fertility and mortality in the Upernavik District,Greenland, 1950-1974. In: Harvald B, Hansen JPH, eds. Circumpolar Health 81. Proceedings of 5th International Symposium on Circumpolar Health 1981. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1981;33:163-5.


506      Green A, Kromann N.

Fertility and mortality 1950-1974 in the Upernavik district, Greenland. Scand J Soc Med 1983;11:69-73.

 

507      Hansen HO.

Studies in recent Danish and Greenlandic infant mortality on cohort basis. Copenhagen: Institute of Statistics, Research Rep 86-87, 1982.

 

508      Hansen HO.

A cohort study of recent Danish and Greenlandic infant mortality. In: Proc Sixth Nordic Demographic Symposium. Sweden, 1982.

 

509      Hansen HO.

Some aspects of recent infant and adult mortality in Greenland. In: de la Barre K, ed. Proc Northern Pop Workshop IV, Frobisher Bay 1982. Montreal Committee on Northern Pop Res, Univ of Montréal, 1983:53.

 

510      Hansen HO.

Some differentials in recent Greenlandic infant mortality: a preliminary account. In: de La Barre K, ed. Proceedings. International Workshop on Population Issues in Arctic Societies. Montréal: Université de Montréal, Departement de Demographie, Committee on Northern Population Research, 1985:87-101.

 

511      Hansen HO.

Nogle nyere tendenser i dødeligheden i Grønland. Statistisk Instituts årsberetning, 1987.

 

512      Hansen PK.

Decline of perinatal mortality in the district of Godthaab. In: Harvald B, Hansen JPH, eds. Circumpolar Health 81 Proceedings of 5th Circumpolar Symposium in Circumpolar Health. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1982;33:172-4.


513      Hansen PK, Senderovitz F.

Børnedødelighed i Grønland - før, nu og i fremtiden. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Læge- kredsforening, 1995:69-75.

 

514      Johansen LG, Bjerregaard P.

Lost years of life in Greenland in the period 1968 to 1983. Arctic Med Res 1988;47(suppl 1):379- 84.

 

515      Jul E.

Fire års erfaring med obduktioner i Grønland. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:177-8.

 

516      Jørgensen P, Møller J, Zachau-Christiansen B.

Live born in Greenland, birth weight, neonatal and infant mortality during 1975 to 1979. In: Harvald B, Hansen JPH, eds. Circumpolar Health 81. Proceedings of 5th International Symposium on Circumpolar Health. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1982;33:166-8.

 

517      Robert-Lamblin J.

Causes of death, age of death, and changes in mortality in the twentieth century in Ammassalik (East Greenland). In: Fortuine R, ed. Circumpolar Health 84. Proceedings of the 6th International Symposium on Circumpolar Health. Seattle: University of Washington Press, 1985:154-8.

 

518      Senderovitz F.

Improving child survival in Greenland. Arctic Med Res 1995;54(suppl 1):113-6.

 

519      Zachau-Christiansen B.

Pædiatri i Grønland. Nord Med 1971;86:1495-6.


4.2      Demography and Population/Demografi og befolkning

Includes studies on population size, structure, growth and decline, and statistical studies of birth rates, stillbirths, miscarriages, abortions and fertility. Excludes studies primarily devoted to vital statistics or mortality (4.1) and case reports , diagnostic procedures and treatment in connection with pregnancy, childbirth, and puerperium (15.0-15.2)/Om-fatter undersøgelser om befolkningens størrelse, sammensætning, og vækst samt statistiske undersøgelser om fødselsrater, dødfødsler, aborter (spontane og provokerede) og fertilitet. Omfatter ikke undersøgelser primært om vitalstatistik eller dødelighed (4.1) samt kasuistikker, undersøgelse og behandling i relation til graviditet, fødsel og barsel (15.0 -15.2).

 

520      Anonymous.

Study of genetics, physiology, pathology and ecology of the Eskimo. Can Med Assoc J 1969;101:16.

 

521      Balslev E, Hansen HO, Hansen JPH.

Some possible impacts of breast-feeding on natural fertility and infant mortality, a study based on individual data from the district of Umanaq. Preliminary results. In: de La Barre K, ed. Proceedings. International Workshop on Population Issues in Arctic Societies. Montreal: Université de Montréal, Department de Demographie, Committee on Northern Population Research, 1985:103-8.

 

522      Bornemann C.

Befolkningseksplosionen. In: Hverdagen under lup. København: Oplysningsrådet for Grønland, 1963:22-49.

 

523      Edwards AW.

The structure of the Polar Eskimo genealogy. Hum Hered 1992;42:242-52.

 

524      Forsdahl A.

Kvinneunderskudd - en medvirkende årsak til samfunn i ubalanse. Nord Med 1991;106:24-5.


525      Gessain R.

The French anthropological research on the eastern coast of Greenland during 1969. A summary report prepared for the IBP/HA Toronto Igloolik conference, Toronto, Canada, 12/2-1970. Arctic Anthrop 1970;7(1):1-165.

 

526      Gilberg Aa, Gilberg L, Gilberg R, Holm M.

Polar Eskimo genealogy with appendices on polar Eskimo genetical and anthropological markers. Meddr Grønland 1978;203(4).

 

527      Hansen HO.

From natural to controlled fertility: Studies in fertility as a factor in the process of economic and social development in Greenland 1851-1975. In: Leridan H, Menken H, eds. Natural Fertility. Liege: IUSSP Ordina Editions, 1979:495-547.

 

528      Hansen HO.

A survey of some recent population trends in Greenland. Études/Inuit/ Studies 1985;9:1.

 

529      Hansen K, Jørgensen JB.

Befolkningstilvæksten i et fangersamfund, Kraulshavn, Upernavik Distrikt. Tidsskriftet Grønland 1970;18:173-9.

 

530      Hansen PK, Smith SF.

Trends in Greenlandic Inuit teenager pregnancy rates. In: Fortuine R, ed. Circumpolar Health 84. Proceedings of the 6th International Symposium on Circumpolar Health. Seattle and London: University of Washington Press, 1985:159-61.

 

531      Jørgensen JB, Hansen K, Hansen AØ.

Demographic studies in two villages in the Upernavik district. Meddr Grønland 1978;202(3).

 

532      Lund KM.

Tidlige grønlandske medicinalindberetninger samt nyere grønlandsk befolkningsstatistik. Ugeskr Læger 1991;153:366-7.


533      Marquardt O.

Grønland og den globale kolonisation. Tusaaut 1992;2:8-13.

 

534      Robert-Lamblin J.

Ammassalik 1967-1972. Les tendances actuelles de l'évolution démographique et économique (côte orientale du Groenland). J Société Americanistes 1972;61:258-70.

 

535      Robert-Lamblin J.

Mortalité et expansion demographique á Ammassalik au XXe siècle. Object et Mondes 1975;15(2):223-35.

 

536      Robert-Lamblin J.

Social and Biological family in Ammassalik (East Greenland). Influence of recent changes on the familial structure and the fertility of women. Etudes/Inuit/Studies 1978;2:23-35.

 

537      Robert-Lamblin J.

Ammassalik (Groenland oriental). Fin ou persistence d'un isolat?(diss). Paris: Academie de Paris, Sorbonne, 1983.

 

538      Robert-Lamblin J.

Ammassalik, East Greenland - end or persistance of an isolate? Anthropological and demographical change. Meddr Grønland, Man & Soc 1986;10.

 

539      Robert-Lamblin J.

Demographic transition in Ammassalik (East Greenland). Bull Mém Soc d'Anthrop Paris 1989;14:267-88.

 

540      Robert-Lamblin J.

Socio-demographic situation of the Yuit and Inuit Eskimos and Chukchis of Chukotka. Études/Inuit/Studies 1993;17:73-96.

 

541      Robert-Lamblin J.

Changements démographiques dans une communauté arctique (Scoresbysund, Groenland Oriental): une étude longitudinale. Bull Mém Soc d'Anthrop Paris 1994;6(3-4):163-80.


5.        Health and Social Services/Sundheds- og socialvæsenet

 

5.0      Health Services in general/Sundhedsvæsenet i almindelighed

Includes descriptions of health facilities such as hospitals, outpatient clinics, health stations or village clinics, and studies with the principal focus on the management, planning, evaluation or financing of health services/Omfatter beskrivelser af sundhedsvæsenets faciliteter som f.eks. sygehuse, ambulatorier, sygeplejestationer og bygdeklinikker, samt undersøgelser med vægt på administration, planlægning, evaluering eller finansiering af sundhedsvæsenet.

 

542      Alsbirk PH, Schiøler P.

Lægearbejde i Umanaq distrikt. Ugeskr Læger 1969;131:619-25.

 

543      Andersen MKL.

Kulturens betydning for kvaliteten af sygeplejen i Grønland. København: Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet, 1991.

 

544      Andersen S.

Et østgrønlandsk lægedistrikt. Ugeskr Læger 1968;130:1489-95.

 

545      Andersen S.

The structure and functions of the Greenland health services. Polar Record 1974;17:139-41.

 

546      Anonymous.

Psykiatriplan for Grønland. Rapport fra en arbejdsgruppe. Grønland: Landslægeembedet, 1991.

 

547      Arbejdsgruppen vedrørende Tandplejen.

Rapport om tandplejen i Grønland. En gennemgang af aktuelle forhold og problemstillinger med anbefalinger til en fremtidig helhedsorienteret tandpleje i Grønland. Nuuk: Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Sundhed og Miljø, 1995.

 

548      Balle E.

Planlægning af sundhedsvæsenet i yderdistrikterne. Göteborg: Nordiska Hälsovårdshögskolan, 1976.


549      Bang HO.

Laboratorieforholdene ved de grønlandske sygehuse. Ugeskr Læger 1979;141:684-7.

 

550      Bjerregaard P.

Grønland og "Sundhed for alle år 2000". Ugeskr Læger 1981;143:3559.

 

551      Bjerregaard P, Bille H.

Sundhed for alle år 2000. Danmark, Færøerne og Grønland. Ugeskr Læger 1984;146:1887-9.

 

552      Buchtrup I.

Røntgenafdelingen på Dronning Ingrids hospital, Godthåb. Tidsskr Sygepl 1971;71:234-5.

 

553      Christensen U, Schiøler G.

Speciallægebetjening i Grønland. Ugeskr Læger 1980;142:197-8.

 

554      Christensen U.

Et informationssystem for sundhedsvæsenet i Grønland. DSI Information 1983;3(2):5-7.

 

555      Christensen U, Alban A.

Funktionsanalyse af operationsafdelingen, Dronning Ingrids Hospital. København: Dansk Sygehus Institut, 1988.

 

556      Christensen U, ed.

Sundhedsvæsenet i Grønland. Tidsskr Danske Sygehuse 1992;68:127-63.

 

557      Christensen U, Bjerregaard P, Senderovitz F.

Sundhedsvæsenet - den trebenede stol. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:142-4.


558      Csillag C.

Greenland: Towards independence in health care. Lancet 1992;340:842-3.

 

559      Curtis T.

Mens vi venter på sundheden - muligheder for forbedring af bygdesundhedsbetjeningen i Grønland. København: Københavns Universitet, Institut for Kultursociologi, 1993.

 

560      Egede LA.

Medicinsk-psykiatrisk afdeling. Tidsskr Sygepl 1971;71:363.

 

561      Eigaard E.

Sundhedsvæsenet i Grønland - realisme. Ugeskr Læger 1987;149:2743-5.

 

562      Engen N.

Sygeplejestationen er en vigtigt krumtap i grønlændernes dagligdag. Tidsskr Sygepl 1984;84:4-7.

 

563      Fenger HJ.

Aktuelle problemer i Grønlands sundhedsvæsen. Ugeskr Læger 1988;150:253-4.

 

564      Flensburg B.

Analyse af den departementale administration af sundhedsvæsenet i Grønland. København: Danmarks Forvaltningshøjskole, 1973.

 

565      Frederiksen T.

Grønlandske patienter og danske hospitaler - hvilken information er der brug for? In: Christensen EH, Rosenquist I, eds. Faglig Informationsserie nr. 35. København: Dansk Sygeplejeråd, 1988.

 

566      Gissel L.

At møde morgendagen, - når kravet er nytænkning og omstilling i det grønlandske sundhedsvæsen i sundhedsfremmende retning. København: Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet, 1993.

 


567      Glenning K.

Op og ned langs Grønlands kyst. Tidsskr Sygepl 1965;65(12):536-8.

 

568      Hansen JP.

Grønlandsministerens løfter. Interview med grønlandsminister Jørgen Peder Hansen. Ugeskr Læger 1978;140:1247-9.

 

569      Hansen JPB, Senderovitz F, eds.

Konference om sundhedsvæsenet i Grønland. 30. august - 1. september 1985 i Nuuk. Ministeriet for Grønland, 1985.

 

570      Harvald B.

Kræftens bekæmpelse i Grønland. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED '91- en grønlandsmedicinsk konference Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:107-8.

 

571      Harvald B.

The Danish Cancer Society. Activities in Greenland. In: Pétursdóttir G, Sigurdsson SB, Karlsson MM, Axelsson J, eds. Circumpolar Health 93. Proceedings of the 9th International Congress on Circumpolar Health. Arctic Med Res 1994;53(suppl 2):547-8.

 

572      Jakobsen J, Hansen ER.

Tandplejen i Grønland i 1974. Tandlægebladet 1974;78:848-53.

 

573      Jensen SK.

Grønlands sundhedsvæsen. Tidsskr Danske Sygehuse 1991;67:91-3.

 

574      Juhl O.

Anæstesiudstyret i Grønland. Ugeskr Læger 1987;149:3084.

 

575      Knudsen K, Berthelsen AW.

Grønland vil have sit eget sundhedsvæsen. Ugeskr Læger 1991;153:158-61.


576      Lange R.

Grønland - lille og stærk. Tidsskr Sygepl 1992;92:12.

 

577      Lange R.

Kongres 1992. Fugleskind og hellefisk. Sygeplejersken 1992;92:13.

 

578      Larsen V.

Arbejdet på en sygeplejestation i Grønland. Tidsskr Sygepl 1971;71:288-90.

 

579      Marschall B.

Henvendelser uden skadekarakter i vagtperioder, Sukkertoppen 1985. Ugeskr Læger 1989;151:984-7.

 

580      Marschall B.

Børn og børnefamiliers anvendelse af sundhedsvæsenet i et Grønlandsk distrikt (Sukkertoppen/Maniitsoq). En samfundsmedicinsk vurdering. Göteborg:Nordiska hälsovårdshögskolan 1990. MPH 1990;7:112.

 

581      Meyer G.

Tæt på i alle bygder. Tidsskr Danske Sygehuse 1992;68:150-1.

 

582      Mikkelsen F.

Transportation of patients in Greenland. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1978;22:73-4.

 

583      Ministeriet for Grønland.

Rapport vedrørende psykiatrisk planlægning. København: Ministeriet for Grønland, 1985.

 

584      Ministeriet for Grønland.

Udkast til investeringsplan for sundhedsvæsenet i Grønland 1986-1995. København: Ministeriet for Grønland, 1986.

 

585      Ministeriet for Grønland.

Betænkning vedrørende det grønlandske sundhedsvæsens fremtid. København: Ministeriet for Grønland, 1986.


586      Misfeldt J.

Grønlands sundhedsvæsen. Ugeskr Læger 1978;140:508-10.

 

587      Misfeldt J.

Grønlands sundhedsvæsen set fra vinduesposten. Nord Med 1989;104:260-3.

 

588      Misfeldt J.

The health service in Greenland. In: Postl B, Gilbert P, Goodwill J et al, eds. Circumpolar Health 90. Proceedings of the 8th International Congress on Circumpolar Health. Winnipeg: University of Manitoba Press, 1991:106-108.

 

589      Mørup O.

Grønlandstandplejen anno 1974. Tandlægebladet 1974;78:857-8.

 

590      Niclasen BVL, Møller SM.

Grønlanske børns forbrug af praktiserende læge og hospitalsindlæggelser - undersøgelse fra Nuuk, 1991. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:97-100.

 

591      Nygaard Aa.

Grønland: frugtbar debat om Grønlands sundhedsvæsenet. Tidsskr Sygepl 1986;86:4-6.

 

592      Olsen NK, Pedersen M, Pedersen OS, Andersen JF.

Sundhedsvæsenets ambulante virksomhed i et grønlandsk distrikt. Ugeskr Læger 1986;148:978-81.

 

593      Olsen OR.

Greenlandization of the Greenland Health Service(editorial). Arctic Med Res 1992;51:66.

 

594      Palsbo S.

Grønlands konflikt mellem afhængighed og selvstændighed. Tidsskr Sygepl 1986;86(7):4-7.

 


595      Projektgruppen vedr. et informationssystem for sundhedsvæsenet i Grønland.

Rapport. København: Dansk Sygehus Institut, 1985.

 

596      Rosing B.

Problemer i sundheds- og sygeplejen i Grønland. Kalaallit Nunaanni peqqissaanermut tunngsunik ajounartorsiutit. København: Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet, 1985/86.

 

597      Senderovitz F.

Dental Health Services in Greenland. In: Harvald B, Hansen JPH, eds. Circumpolar Health 81. Proceedings of 5th International Symposium on Circumpolar Health. Nordic Council for Arctic Med Res Report 1982;33:137-8.

 

598      Sundhedsstyrelsen.

Speciallægebetjeningen i Grønland. Redegørelse afgivet august 1979 af et udvalg under sundhedsstyrelsen. København: Sundhedsstyrelsen, 1979.

 

599      Thomassen B.

På hvilken måde må grønlandsk hjemmesygeplejepraksis tilrettelægges for at imødegå de sundhedsproblemer, der er i den grønlandske befolkning? København: Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet, 1989/90.

 

600      Thusgard BL.

Evakuering af patienter til Dronning Ingrid Hospital. Tidsskr Sygepl 1971;71(9):362.

 

601      von Eyben FE, Heerfordt J, Lassen JO, Jørgensen HP.

Computertomografi i Grønland - basis for hjemtagelse. Ugeskr Læger 1994;156:4589-91.


5.1      Preventive Programs and Health Promotion/Forebyggelse og sundhedsfremme

Includes descriptions of health programs in which the primary focus is prevention, such as immunization, drug prophylaxis, family planning, well-child care, prenatal care, and health promotion/Omfatter beskrivelser af sundhedsprogrammer, hvis mål primært er forebyggelse, som f.eks. vaccination, kemoprofylakse, familieplanlægning, sundhedspleje, svangreprofylakse og sundhedsfremme.

 

602      Becher B.

Profylaksesituationen i Grønland idag - planer for fremtiden. Tandlægebladet 1974;78:854-6.

 

603      Hanfgarn B.

Senior citizens and senior welfare in Greenland. In: Pétursdóttir G, Sigurdsson SB, Karlsson MM, Axelsson J, eds. Circumpolar Health 93. Proceedings of the 9th International Congress on Circumpolar Health. Arctic Med Res 1994;53(suppl 2):509-11.

 

604      Jacobsen J.

Nye veje mod bedre tandsundhed i Grønland. Tusaut 1978;1:4-7.

 

605      Jacobsen L.

Sundhedspleje i Grønland med focus på den sociale arvs onde cirkel - hvordan kan sundhedsplejersken medvirke til at den brydes? København: Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet, 1989/90.

 

606      Jacobsen LN, Nielsen K, Kjeldsen A.

Peqqinnissamut peqataaneq/primary health care - en sygeplejemodel. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED '91 - en grønlandsmedicinsk konference Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:34-5.

 

607      Jacobsen LN.

Sundhedspleje - pleje af sundheden? In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1995:88-90.


608      Jakobsen J.

Recent reorganization of the public dental health service in Greenland in favor of caries prevention. Community Dent Oral Epidemiol 1979;7:75-81.

 

609      Kreutzmann B.

Hvordan kan man etablere en mødregruppe i Julianehåb. København: Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet, 1991/92.

 

610      Kreutzmann G.

Børn og unges anbringelser uden for hjemmet. Nuuk, Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, 1994.

 

611      Kreutzmann G.

Børn og unges anbringelser uden for hjemmet i 1992. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Læge- kredsredsforening, 1995:91-5.

 

612      Kreutzmann G.

A one year Greenlandic study of temporary and permanent placement of children and adolescents outside their homes. Arctic Med Res 1995;54(suppl 1):68-73.

 

613      Morup E, Nielsen L.

Sundhedsplejen i Sydgrønland. Tidsskr Sygepl 1971;71:473-5.

 

614      Palsbo S.

Grønland - sundhedsprojekt i venteposition. Tidsskr Sygepl 1992;92:34-5.

 

615      Rambusch E, Antoft P, Birn B, Senderovitz F.

Sundhedsfremme og -planlægning i Grønlandstandplejen. Tandlægernes Tidsskr 1991;6:292-311.


5.2      Curative Programs/Undersøgelse og behandling

Includes descriptions of health programs in which the principal focus is medical or surgical treatment or rehabilitation/Omfatter beskrivelser af sundhedsprogrammer, hvis formål er medicinsk eller kirurgisk behandling eller genoptræning.

 

616      Alsbirk PH.

Øjenlægearbejdet i Grønland - ny struktur på vej? Tidsskr Danske Sygehuse 1992;68:148-9.

 

617      Asmussen I, Rygg I.

Anticoagulation in Greenland: Guidelines for more safety. In: Pétursdóttir G, Sigurdsson SB, Karlsson MM, Axelsson J, eds. Circumpolar Health 93. Proceedings of the 9th International Congress on Circumpolar Health. Arctic Med Res 1994;53(suppl 2):587.

 

618      Hegedüs V, Juhl SE. </